Δήμος Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988) και εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ], στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 05η του μηνός Ιουλίου 2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30π.μ., ώστε να διεξαχθεί η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 64 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 71 του Ν. 4555/2018 (εγκύκλιος αρ.87/Α.Π.59646/20-08-2019/ΑΔΑ 9ΥΥΟ465ΧΘ7-ΛΚΑ Υπ. Εσωτερικών) για την εκλογή νέου Γραμματέα στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν ανεξαρτητοποίησης του Δημοτικού Συμβούλου που είχε εκλεγεί ως Γραμματέας, δυνάμει της με αρ. 124/2019 ( ΑΔΑ 6ΠΗΧΩΚΩ-Φ7Ι ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.