Δήμος Μήλου

Τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού τηλεμετρίας, μέτρησης και τηλεδιαχείρισης του παρεχόμενου ύδατος, αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή Μήλου.

Στην ίδια συνεδρίαση καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού συνολικού προϋπολογισμού 1.489.946,80 ευρώ. Στόχος του έργου είναι η επίβλεψη του δικτύου ύδρευσης, η εξασφάλιση της επάρκειας του παρεχόμενου νερού προς τους καταναλωτές, η ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων και η μείωση των διαρροών.

Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

Ειδικότερα, ο διαγωνισμός αφορά στην «Αναβάθμιση Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Μήλου και περιορισμός διαρροών». Ο ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο του παρεχόμενου πόσιμου ύδατος το οποίο διανέμεται από τις διάφορες υφιστάμενες υποδομές, την ορθολογική διαχείριση του συνολικού προσφερόμενου ύδατος προς τους τελικούς καταναλωτές, την εξελιγμένη διαχείριση πίεσης στο εσωτερικό δίκτυο, τον ενεργό εντοπισμό των απωλειών του δικτύου καθώς επίσης και τον άμεσο έλεγχο και περιορισμό των βλαβών στο εσωτερικό δίκτυο.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει:

  • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την δημιουργία 6 τοπικών σταθμών ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) στο εξωτερικό δίκτυο με χρήση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC), τηλεμετρικών καταγραφικών (Data Loggers), συστήματος μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών, εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας, λοιπά μετρητικά όργανα και παρελκόμενο εξοπλισμό.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία 6 σταθμών διαχείρισης πίεσης (Σ.Δ.Π.) εσωτερικού δικτύου με χρήση τηλεμετρικών καταγραφικών (Data Loggers), πιεζοθραυστικών δικλείδων με ηλεκτρονικό εξοπλισμός εξελιγμένης διαχείρισης πίεσης, λοιπά μετρητικά όργανα και παρελκόμενο εξοπλισμό.
  • Προμήθεια φορητού εξοπλισμού προγραμματισμού και ανίχνευσης διαρροών (Φ.Σ.Ε.), που περιλαμβάνει 1 μονάδα προγραμματισμού PLC και Data Loggers, 1 ψηφιακό συσχετιστή, 1 ακουστικό γιαόφωνο, 20 καταγραφικά θορύβου με επικοινωνιακή διάταξη, 1 φορητή διάταξη μέτρησης ποιότητας νερού και 1 σύστημα επισκόπησης αγωγών και εντοπισμού διαρροών.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση 1 Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) ο οποίος θα περιλαμβάνει εξοπλισμό, επικοινωνίες, λογισμικά κλπ
  • Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας και
  • Τεκμηρίωση/ δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού προσφερόμενου συστήματος.

Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και υλικών καθώς και οι εργασίες ενσωμάτωσης τους, περιγράφονται στα τεύχη τεχνικής περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών.

Στόχος του έργου

Σκοπός του έργου είναι η επίβλεψη του δικτύου ύδρευσης όλου του Δήμου, η εξασφάλιση της επάρκειας του παρεχόμενου νερού προς τους καταναλωτές, η ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων, η μείωση των διαρροών, η βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου και της ποιότητας του παρεχόμενου νερού. Με το συγκεκριμένο έργο θα εγκατασταθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης από την έδρα του δήμου, με το οποίο επιτυγχάνεται η ορθολογική διαχείριση του συνολικού προσφερόμενου ύδατος προς τους τελικούς καταναλωτές, ο άμεσος εντοπισμός των διαρροών του δικτύου μέσω του αυτόματου υπολογισμού του υδατικού ισοζυγίου και η συνεχής επίβλεψη των κρίσιμων φυσικοχημικών παραμέτρων για τη διασφάλιση ποσοτικά και ποιοτικά, επαρκούς τροφοδότησης των καταναλωτών.

Διάρκεια και προϋπολογισμός

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 15 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της (12 μήνες για την παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού και 3 μήνες για την εκπαίδευση, την τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος). Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.489.946,80 ευρώ.

Πηγή: koinignomi.gr