Δήμος Μήλου

Ο Δήμαρχος Μήλου προκηρύσσει μειοδοτική, φανερή, προφορική δημοπρασία για την αγορά ακινήτων με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Τα προς αγορά ακίνητα πρέπει να πληρούν, επί ποινή αποκλεισμού, τους παρακάτω όρους:

Α) Πλησίον Δημαρχείου:

➢ Η έκτασή που θα πρέπει να έχει το κάθε ακίνητο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.000,00 τ.μ. και όχι μεγαλύτερη από 3.500,00 τ.μ.. Αποκλείονται ακίνητα με μικρότερη έκταση.

➢ Να βρίσκεται στην περιοχή μεταξύ του κτηρίου του Δημαρχείου και του Δημοτικού Σταδίου Μήλου και να εφάπτεται με δημόσιο δρόμο. Να είναι κατάλληλο ώστε να υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης του ως χώρος στάθμευσης.

➢ Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κ.τ.λ.) και γενικά οποιαδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει τη νομική κατάσταση του ακινήτου.

Τα ως άνω πρέπει να αποδεικνύονται με τα ανάλογα έγγραφα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Απαραίτητη είναι σε κάθε περίπτωση η κατάθεση στον φάκελο προσφοράς, συμβολαίου ιδιοκτησίας, κτηματολογικού φύλου και κτηματολογικού διαγράμματος .

Β) Πίσω από το Δημαρχείο

➢ Η έκτασή που θα πρέπει να έχει το ακίνητο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.600,00 τ.μ. και όχι μεγαλύτερη από 2.300,00 τ.μ.. Αποκλείονται ακίνητα με μικρότερη έκταση.

➢ Να βρίσκεται στην περιοχή νοτιοανατολικά πίσω από το κτήριο του Δημαρχείου και απαραίτητα να εφάπτεται με την ιδιοκτησία που βρίσκεται το Δημαρχείο, προς μελλοντική επέκταση των υπηρεσιών του Δήμου και για τις ανάγκες στάθμευσης των οχημάτων.

➢ Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κ.τ.λ.) και γενικά οποιαδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει τη νομική κατάσταση του ακινήτου.

Τα ως άνω πρέπει να αποδεικνύονται με τα ανάλογα έγγραφα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Απαραίτητη είναι σε κάθε περίπτωση η κατάθεση στον φάκελο προσφοράς, συμβολαίου ιδιοκτησίας, κτηματολογικού φύλου και κτηματολογικού διαγράμματος .

Γ) Μεταξύ Δημαρχείου και Νεκροταφείου Τριοβασάλου

➢ Η έκτασή που θα πρέπει να έχει το ακίνητο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3.000,00 τ.μ. και όχι μεγαλύτερη από 4.000,00 τ.μ. Αποκλείονται ακίνητα με μικρότερη έκταση.

➢ Να βρίσκεται στην περιοχή πλησίον του αμαξοστασίου του Δήμου Μήλου (μεταξύ Νεκροταφείου Τριοβασάλου και Δημαρχείου) κατάλληλο για την στάθμευση του στόλου των δημοτικών οχημάτων.

➢ Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κ.τ.λ.) και γενικά οποιαδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει τη νομική κατάσταση του ακινήτου.

Τα ως άνω πρέπει να αποδεικνύονται με τα ανάλογα έγγραφα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Απαραίτητη είναι σε κάθε περίπτωση η κατάθεση στον φάκελο προσφοράς, συμβολαίου ιδιοκτησίας, κτηματολογικού φύλου και κτηματολογικού διαγράμματος .

Δ) Περιμετρικά του Νεκροταφείου Τριοβασάλου

➢ Η έκτασή που θα πρέπει να έχει το κάθε ακίνητο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 750,00 τ.μ. και όχι μεγαλύτερη από 1.200,00 τ.μ. Αποκλείονται ακίνητα με μικρότερη έκταση.

➢ Να εφάπτονται με το Νεκροταφείο Τριοβασάλου και με τον Επαρχιακό δρόμο Πλάκας Αδάμαντα. Να είναι κατάλληλα για διαμόρφωση χώρου στάθμευσης οχημάτων.

➢ Να είναι ελεύθερα νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κ.τ.λ.) και γενικά οποιαδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει τη νομική κατάσταση του ακινήτου.

Τα ως άνω πρέπει να αποδεικνύονται με τα ανάλογα έγγραφα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Απαραίτητη είναι σε κάθε περίπτωση η κατάθεση στον φάκελο προσφοράς, συμβολαίου ιδιοκτησίας, κτηματολογικού φύλου και κτηματολογικού διαγράμματος .

Ε) Περιοχή Αγία Στυλιανή πλησίον μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού

➢ Η έκτασή που θα πρέπει να έχει το κάθε ακίνητο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.400,00 τ.μ. και όχι μεγαλύτερη από 4.500,00 τ.μ. Αποκλείονται ακίνητα με μικρότερη έκταση.

➢ Να βρίσκεται στην περιοχή Αγία Στυλιανή Μήλου και να εφάπτεται με την ιδιοκτησία που λειτουργεί η Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Μήλου.

➢ Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κ.τ.λ.) και γενικά οποιαδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει τη νομική κατάσταση του ακινήτου.

Τα ως άνω πρέπει να αποδεικνύονται με τα ανάλογα έγγραφα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Απαραίτητη είναι σε κάθε περίπτωση η κατάθεση στον φάκελο προσφοράς, συμβολαίου ιδιοκτησίας, κτηματολογικού φύλου και κτηματολογικού διαγράμματος .

ΣΤ) Περιοχή Νεοχώρι Αδάμαντα

➢ Η έκτασή που θα πρέπει να έχει το ακίνητο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.000,00 τ.μ. και όχι μεγαλύτερη από 3.800,00 τ.μ. Αποκλείονται ακίνητα με μικρότερη έκταση.

➢ Να βρίσκεται στην περιοχή πλησίον του παλαιού θερινού κινηματογράφου και να είναι κατάλληλο να διαμορφωθεί ως χώρος στάθμευσης οχημάτων.

➢ Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κ.τ.λ.) και γενικά οποιαδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει τη νομική κατάσταση του ακινήτου.

Τα ως άνω πρέπει να αποδεικνύονται με τα ανάλογα έγγραφα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Απαραίτητη είναι σε κάθε περίπτωση η κατάθεση στον φάκελο προσφοράς, συμβολαίου ιδιοκτησίας, κτηματολογικού φύλου και κτηματολογικού διαγράμματος (ελλείψει αυτών στη συγκεκριμένη περιοχή, προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος).

Οι προσφορές ενδιαφέροντος των ιδιοκτητών κατατίθενται στη Γραμματεία του Δήμου Μήλου προκειμένου να λάβουν πρωτόκολλο εισερχομένου με ημερομηνία έως 30/11/2021 ημέρα Τρίτη, ώρα 15.00 και εν συνεχεία η αρμόδια Δημ. Υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος των ιδιοκτητών πρέπει να περιλαμβάνουν το αίτημα και έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 της οικείας Διακήρυξης.

Επιπλέον, πρέπει να περιλαμβάνουν:

1.Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (συμμετέχοντα στη δημοπρασία και εγγυητή για φυσικά πρόσωπα) .

2.Αντίγραφο καταστατικού σύστασης (συμμετέχοντα στη δημοπρασία και εγγυητή για εταιρίες ) .

3.Εν ισχύ νομιμοποιητικά έγγραφα, αν στη δημοπρασία συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο αλλοδαπός.

Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή δημοπρασίας παρουσιάζοντας νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο (γραμμένο στην ελληνική).

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00 - 16.00, Διεύθυνση ΠΛΑΚΑ ΜΗΛΟΣ 84800 ΚΥΚΛΑΔΕΣ, Τηλέφωνο 22873 - 60119, 60107, e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην ανωτέρω υπηρεσία .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΚΕΛΗΣ