Δήμος Μήλου

Ο Δήμαρχος Μήλου προκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτων που θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης οχημάτων στον Δήμο Μήλου. Τα ακίνητα, ανά περιοχή πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Α) ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΡΛΑ): ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟ 500Τ.Μ. ΕΩΣ 800,00Τ.Μ., Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΔΑΜΑΝΤΑ – ΖΕΦΥΡΙΑ

Β) ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΤΑΜΟΣ): ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟ 3.000,00 ΕΩΣ 4.000,00Τ.Μ., Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟ.

Γ) ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ): ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟ 100,00Τ.Μ. ΕΩΣ 200,00Τ.Μ., Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ.

Δ) ΠΛΑΚΕΣ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ): ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΕΜΒΑΔΟΥ ΑΠΟ 200,00Τ.Μ. ΕΩΣ 400,00Τ.Μ. / ΝΑ ΕΦΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΟΔΟ ΠΡΟΣ Ι.Ν. ΑΓ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ.

Ε) ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ : ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟ 4.000,00 Τ.Μ. ΕΩΣ 5.000,00 Τ.Μ., Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΚΙΩΝ.

ΣΤ) ΣΧΟΙΝΩΠΗ (ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ) : ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟ 400,00 Τ.Μ. ΕΩΣ 600,00 Τ.Μ., Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00-12.00, στα τηλ. 22873 - 60120 και 60107.

Αναλυτικά ολόκληρη η διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων από τον Δήμο Μήλου...