Δήμος Μήλου

Ο Δήμος Μήλου καλεί τους  Δημότες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να απαλλαχθούν από τόκους εκπρόθεσμης καταβολής  και προσαυξήσεις. Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση κατατίθεται έως 31/10/2021. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 165 Ν.4764/2020 όπως ισχύει με το άρθρ.35 του Ν4807/2021:

Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021, όπως και οφειλών προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως τη δημοσίευση του παρόντος, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου, μπορεί να ρυθμίζονται και η καταβολή τους να πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους. Το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής καθορίζεται στις περ. α’ έως ε’ της παρ. 1 του άρθρου 110του ν. 4611/2019 (Α’ 73). Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του Κορωναιού COVID-19.

Οι ανωτέρω οφειλές απαλλάσσονται από τις προβλεπόμενες επιβαρύνσεις:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ κατά 100% και

β) αν υπαχθούν σε πρόγραμμα δόσεων ως ανώτατο όριο ορίζονται οι 100 δόσεις, απαλλάσσονται κατά ποσοστό ανάλογα με τον αριθμό δόσεων.

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές (μισθώματα, τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων, πρόστιμα Κ.Ο.Κ κλπ) εκτός από τις οφειλές που προέκυψαν από διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή της χρήσης του.

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι:

1.Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στους Κωδικούς  Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του Κορωνοϊού COVID-19.

2.Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μια τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

α) εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τέθηκαν σε αναστολή

β) είναι άνεργοι

γ) ενισχύθηκαν από τα μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

δ) είναι ιδιοκτήτες εκμισθωμένων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας.  

Στη ρύθμιση της παρ. 1 μπορεί, επίσης, να υπάγονται και οφειλές, που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου,

β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών,

γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό.

Οι δικαιούχοι της ρύθμισης μπορούν να καταθέσουν την αίτηση υπαγωγής μέχρι 31 Οκτωβρίου 2021 και απευθείας στο Δήμο.

Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται είτε εφάπαξ είτε τμηματικά.

Αν εξοφλείται τμηματικά η πρώτη δόση καταβάλλεται σε 3 εργάσιμες ημέρες από τη ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση διαφορετικά καταργείται αυτοδικαίως.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς ειδοποίηση του οφειλέτη.

Η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και (50) ευρώ για τις επιχειρήσεις. Η καθυστέρηση καταβολής της δόσης συνεπάγεται επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση  2% επί του ποσού της δόσης από την επόμενη μέρα που όφειλε να καταβληθεί.

Η ρύθμιση της οφειλής ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ:

1). Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει 3 τρείς συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή δόσης για μεγαλύτερο διάστημα  3 τριών μηνών.

2).Δεν υποβάλλει στο Δήμο τις δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούνταν μαζί με τις δηλώσεις Φ.Π.Α και το εκκαθαριστικό Φ.Π.Α.

3).Έχει υποβάλλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί  η ρύθμιση.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2287360127, 2287360121.