Δήμος Μήλου

dimos-logo2016

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας μειοδοτικής, φανερής και προφορικής για την μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί η Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Μήλου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Μήλου.

Το μίσθιο πρέπει:

-Να έχει ισόγειο χώρο (για την εύκολη πρόσβαση των πολιτών) 170-180τ.μ. με διαμορφωμένους χώρους 4 γραφείων, χώρο υποδοχής, διαμορφωμένο χώρο γραμματείας με χώρο μικρού αρχείου για άμεση πρόσβαση, έναν ακόμα χώρο αρχείου για τις άμεσες ανάγκες της υπηρεσίας και 3 WC (γυναικών , ανδρών , κοινού)

-Να έχει υπόγειο χώρο για αρχείο 120-130τ.μ.. Στο χώρο αυτό πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης, διότι μέσα στην ημέρα προκύπτει η ανάγκη αναζήτησης στοιχείων στο αρχείο αυτό πάρα πολλές φορές

-Θα εκτιμηθεί θετικά αν το ακίνητο εφάπτεται σε κεντρική οδό και δεν απέχει πολύ μακριά από το κτίριο του Δημαρχείου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται ή παραδίδονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου Δήμου Μήλου (υπόψη Οικονομικής Επιτροπής), στη διεύθυνση ΠΛΑΚΑ Τ.Κ.84800 ΜΗΛΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την υπάλληλο της Οικονομικής Υπηρεσίας Κάτρη Κωνσταντίνα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00-16.00, Διεύθυνση Πλάκα Τ.Κ.84800 Μήλος Κυκλάδες, Τηλέφωνο 22873-60120, FAX 22870-23374.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται ταχυδρομικά, με fax, με e-mail ή μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ