Δήμος Μήλου

Το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση και στατική ενίσχυση κτηρίων σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου Μήλου» περιελάμβανε εργασίες σε κτήρια του σχολικού συγκροτήματος Λυκείου - Γυμνασίου Μήλου εκτός οικισμού στην περιοχή Πλάκας του Δήμου Μήλου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την με αρ. 19/2016  μελέτη προβλέπονται οι εξής εργασίες:

- Επισκευή οπλισμού από οξειδώσεις (αμμοβολή, υδροβολή, αποκατάσταση, ενίσχυση)

- Στατική ενίσχυση μέσω τοποθέτησης νέων τοιχωμάτων διπλής κατεύθυνσης στις τέσσερις γωνίες των κτιρίων (εγκιβωτισμός των υφισταμένων γωνιακών κατακόρυφων στοιχείων)

- Αντικατάσταση Ξύλινων Κουφωμάτων

- Θερμομόνωση -  Στεγάνωση σε τμήματα δώματος του κτιρίου Α και του κτιρίου Δ, και στο σύνολο του δώματος των κτιρίων Β, Γ και Ε

- Αποκατάσταση των τοίχων που έχουν υποστεί στατική ενίσχυση με οπτοπλινθοδομή και επίχρισμα με μαρμαροκονίαμα.

- Τοποθέτηση επιχρισμάτων εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων

- Υδροχρωματισμοί – ελαιοχρωματισμοί στο σύνολο των εξωτερικών όψεων των κτιρίων

- Τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων για τροφοδοσία κτιρίου, ισογείου, ορόφου, γραφείων, αναβατορίου και αποξήλωση και επανατοποθέτηση σε ίδια ή σε άλλη θέση τεσσάρων ηλεκτρικών πινάκων.

- Τοποθέτηση ειδικών αναβατορίων για ΑμΕΑ στα κλιμακοστάσια των κτιρίων (Γ) και (Η)

Στις 31 Μαΐου 2018 υπογράφηκε η με αρ.πρωτ. 3261/31-5-2018 (ΑΔΑΜ 18SYMV003184943 2018-05-31) σύμβαση του έργου, ενώ στις  02 Ιουλίου 2020 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 4376/02-07-2020 (ΑΔΑΜ 20SYMV006962250 2020-07-02) Συμπληρωματική Σύμβαση. Το έργο Περαιώθηκε την 3 Ιουλίου 2020.

Κατά τη διαδικασία ελέγχου του  σχολικού συγκροτήματος, διαπιστώθηκε η ανάγκη για επιπλέον εργασίες προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του συγκροτήματος, καθώς και ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του έργου. Στο πλαίσιο αυτό η υπηρεσία συνέταξε την με αρ.  16/2020 μελέτη που αφορά στη Φάση Β του έργου, καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης.

Οι εν λόγω επιπλέον εργασίες που απαιτούνται και αναλύονται στην με αρ. 16/2020 μελέτη με τίτλο «Αναβάθμιση και στατική ενίσχυση κτηρίων σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου Μήλου»  Φάση Β αφορούν:

- Τοποθέτηση τριών ξεχωριστών συστημάτων κλιματισμού αέρα-νερού, μέσω τερματικών τοπικών μονάδων «Fan Coil Units».

- Εγκατάσταση συστημάτων Αντλίας θερμότητας αέρα-αέρα / split units σε τέσσερεις απομακρυσμένες αίθουσες ειδικών μαθημάτων.

- Εγκατάσταση μονάδας αερισμού στην Αίθουσα Εκδηλώσεων.

- Αντικεραυνική προστασία.

- Προμήθεια και εγκατάσταση πυροσβεστικού υλικού σύμφωνα με τη μελέτη πυρασφάλειας.

- Αναβάθμιση του συστήματος δομημένης καλωδίωσης και των αιθουσών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

- Εγκατάσταση συστήματος  για ενεργοποίηση σχολικού κουδουνιού.

- Αντικαταστάσεις  παραθύρων, πορτών και πατωμάτων.

- Εκσυγχρονισμός του κλειστού γυμναστηρίου με δάπεδο σύγχρονων προδιαγραφών.

- Όλες οι απαιτούμενες οικοδομικές  εργασίες αποκατάστασης φθορών προκύπτουσες από όλες τις παραπάνω επεμβάσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αιτηθήκαμε την τροποποίηση της πράξης «Αναβάθμιση και στατική ενίσχυση κτηρίων σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου Μήλου» - MIS 5002618 με την προσθήκη 2ου υποέργου με τίτλο «Αναβάθμιση και Στατική Ενίσχυση κτιρίων σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου Μήλου (Φάση Β)», προϋπολογισμού 643.000,00€, με αντικείμενο την υλοποίηση των ως άνω αναφερόμενων επιπλέον απαραίτητων εργασιών για την σωστή λειτουργία των σχολείων.

Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» την 18η Μαΐου 2021. Την 26η Οκτωβρίου 2021 υπογράφηκε η Σύμβαση Κατασκευής Έργου συνολικής με την Εταιρεία Τεχνοκυκλαδική ΑΤΕ και οι εργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Δήμος Μήλου