Δήμος Μήλου

dimos-logo2016

«Για την πρόσληψή ενός (1) Ειδικού Συμβούλου με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του ν.3584/07».

Ο Δήμαρχος Μήλου έχοντας υπόψη :

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», που αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», περί Ειδικών συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από 1-1-2013 σύμφωνα με τις περιπτ. 1 και 2 της υποπαρ. ΣΤ. 1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 22/12.1.2012 τεύχος Α΄).
3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 περί Γενικών Γραμματέων Δήμων, ιδιαίτερων γραμματέων Δημάρχων, ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών Δημάρχων.
4. Την ανάγκη επικουρίας σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχής οικονομοτεχνικής υποστήριξης σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση στον τομέα της δραστηριότητάς του και κάθε άλλη εργασία που θα τους ανατίθεται από το Δήμαρχο.
5. Την ανάγκη υλοποίησης δραστηριοτήτων σε θέματα Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Τεχνικών Έργων ,Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στα πλαίσια προγραμματισμού της γενικότερης στρατηγικής του Δήμου.
6. Την ανάγκη υποστήριξης σε θέματα διοίκησης έργων στο πλαίσιο του προγραμματισμού των σχετικών ενεργειών του Δήμου
7. Την ανάγκη ενασχόλησης με τις πολιτικές της τοπικής αυτοδιοίκησης και της εφαρμογής των κανόνων του «Καλλικράτη».
8. Την ανάγκη σχεδιασμού της στρατηγικής του Δήμου και την εκπροσώπησή του στα αρμόδια θεσμικά όργανα σε Περιφερειακό, Εθνικό Ευρωπαϊκό επίπεδο.
9. Το γεγονός ότι η Ειδική Σύμβουλος κ. Λεκανίδη Στυλιανή παραιτήθηκε από τη θέση της Ειδικού Συμβούλου

10. Τον ΟΕΥ του Δήμου Μήλου.

 

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι

1)Την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Μήλου κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων, ΠΕ ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Περιβαλλοντολόγων, ΠΕ ή ΤΕ επικοινωνίας, ΠΕ ή ΤΕ Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών Επιστημών ή Πολιτικών Επιστημών ή Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠΕ Κλασικής φιλολογίας

2)Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι και την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016 , σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των  ακριβών αντιγράφων τους :
•    Αίτηση
•    Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
•    Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
•    Αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης τουλάχιστον μίας (1) ξένης γλώσσας.
•    Βιογραφικό σημείωμα

•   Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα: Σχετική εμπειρία. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

1) Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα σχετικά δικαιολογητικά, θα πρέπει να κατατίθενται στο Δήμο Μήλου , υπόψη του κ. Νίνου Κωνσταντίνου (Δ/νση: Δήμος Μήλου- Μήλος Τ.Κ 84800, τηλέφωνα επικοινωνίας 2273 60122), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας, ανακοίνωσης-γνωστοποίησης, στον τύπο. Μπορούν επίσης να αποσταλούν και διά συστημένης επιστολής.
2) Η πλήρωση της ανωτέρω θέσης, θα ολοκληρωθεί με απόφαση Δημάρχου ο οποίος θα προσλάβει το προσωπικό που κατά την κρίση του θα είναι κατάλληλο και με υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
3) Το προσωπικό της ανωτέρω θέσης, δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα ούτε η θέση του έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας ιεραρχικώς στο Δήμαρχο για την επικουρία του οποίου έχει προσληφθεί. Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες, οποιασδήποτε μορφής, παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετεί. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο.
4) Η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου.
5) Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συμβούλου, διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/207 και η σύμβασή του είναι σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί την θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποία θα προσληφθεί.
6) Οι αποδοχές του Ειδικού Συμβούλου, καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
7) Η Σύμβαση εργασίας του Ειδικού Συμβούλου, αποτελεί Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου λύνεται με τον θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία της ή την πάροδο των είκοσι ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου προσελήφθη εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του την συγκατάθεση για την διατήρησή του.
8) Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται με απόφαση Δημάρχου η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η απόφαση θα κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι μέρες από την δημοσίευσή της. Η λύση επέρχεται με την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της κατά τα ανωτέρω απόφασης ή με την παρέλευση άπρακτης της 20ημέρης προθεσμίας, γίνεται δε αζημίως για τον Δήμο. Στην περίπτωση της έκπτωσης του Ειδικού Συνεργάτη ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης θα επέλθει αυτοδίκαια αζημίως για τον Δήμο η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.
9) Στην πράξη πρόσληψης θα γίνει σχετική μνεία για την εξασφάλιση της πίστωσης για την μισθοδοσία της εν λόγω θέσης Ειδικού Συμβούλου.
10) Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» και θα δημοσιευθεί σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ