Μια σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου μπορεί να λυθεί με μια αναιτιώδη καταγγελία από τον εργοδότη. Μια καταγγελία λαμβάνει τον χαρακτηρισμό της αναιτιώδους όταν δεν εξαρτάται από την ύπαρξη ή τη νομιμότητα της αιτίας που την προκάλεσε. Ο εργοδότης βέβαια είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Συγκεκριμένα, στη περίπτωση της απρόθεσμης ή άτακτης καταγγελίας θα πρέπει να τηρείται ο έγγραφος τύπος και να παρέχεται η νόμιμη αποζημίωση. Επί τακτικής καταγγελίας ο νόμος επιβάλλει να τηρηθεί έγγραφος τύπος, να αποδοθεί η νόμιμη αποζημίωση αλλά και να υπάρξει προθεσμία προειδοποίησης πριν τη καταγγελία. Σε κάθε περίπτωση όμως ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα αν θεωρήσει πως καταπατώνται τα εργασιακά του δικαιώματα να ισχυριστεί πως η καταγγελία του εργοδότη ήταν καταχρηστική. Το αρμόδιο δικαστήριο τότε θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο της καταχρηστικότητας ελέγχοντας και την αιτία της καταγγελίας ώστε να διαπιστώσει αν η συγκεκριμένη καταγγελία παραβιάζει τα κριτήρια του άρθρου 281 ΑΚ. Τα είδη της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας είναι τα ακόλουθα τρία:

Α) η τακτική καταγγελία κατά την οποία η σύμβαση λύεται οποτεδήποτε και ελεύθερα από τον εργοδότη, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες μετά από προειδοποίηση και μετά πό τη πάροδο ορισμένης προθεσμίας, υπό τον όρο βέβαια πως το δικαίωμα της άσκησης καταγγελίας από τον εργοδότη δεν έχει ασκηθεί καταχρηστικά.

Β) η απρόθεσμη ή άτακτη καταγγελία με την οποία η σύμβαση λύεται χωρίς τη πάροδο προθεσμίας.

Γ) η έκτακτη καταγγελία που πραγματοποιείται για σπουδαίο λόγο κατ’ άρθρον 672 ΑΚ. Ο σκοπός της έκτακτης καταγγελίας είναι να επιφέρει τη πρόωρη λύση της σχέσεως εργασίας καθώς κατά τη διάρκεια της μεσολάβησαν περιστατικά που συνιστούν σπουδαίο λόγο.

 Οι κοινές πρoϋποθέσεις τόσο της τακτικής όσο και της έκτακτης καταγγελίας είναι να έχει τηρηθεί ο έγγραφος τύπος, να έχει καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση καθώς και να έχει καταχωρηθεί  η απασχόληση του απολυόμενου στα τηρούμενα μισθολόγια ή ο απολυόμενος να έχει ασφαλιστεί.  Ο έγγραφος τύπος έχει συστατικό τύπο και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται στο έγγραφο της καταγγελίας η αιτία της καθώς πρόκειται για αναιτιώδη δικαιοπραξία. Ο λόγος της καταγγελίας είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται μόνο όταν ο νόμος επιβάλλει την αιτιολόγηση της καταγγελίας κατά την άσκηση του δικαιώματος που έχει ο εργοδότης. Αναφορικά με τη προϋπόθεση της αποζημίωσης, αυτή είναι απαραίτητη για την εγκυρότητα της καταγγελίας. Η αποζημίωση θα πρέπει να αποδίδεται κατά την ημέρα λύσεως της συμβάσεως, θα πρέπει να είναι πραγματική, προσήκουσα και δεν αρκεί η απλή προσφορά της αποζημιώσεως.

 Τέλος, για ζητήματα που αφορούν τη λύση της εργασιακής σχέσεως με πρωτοβουλία του εργοδότη, ο εργατολόγος είναι ο κατάλληλος επιστήμονας για να προασπίσετε τα δικαιώματα σας.