"Μηλέικα Νέα"

Ο Δήμος Μήλου, στα πλαίσια του Νόμου 4611/2019 (ΦΕΚ 73Α/2019) «Ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού», ανακοινώνει ότι:

Στις 16/09/2019 λήγει η προθεσμία για τη ρύθμιση οφειλών που αφορούν το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών μέχρι και 16/07/2019.

Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Ειδικότερα:

*Με εφάπαξ καταβολή, απαλλαγή 100%,

*από 2 έως 24 δόσεις, απαλλαγή 80%,

*από 25 έως 48 δόσεις, απαλλαγή 70%,

*από 49 έως 72 δόσεις, απαλλαγή 60%,

*από 73 έως 100 δόσεις, απαλλαγή 50%

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. Η καθυστέρηση δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Μήλου και στα τηλέφωνα 22873-60127 & 22873-60121.

ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 2019 & ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2ης  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019

Ταυτόχρονα ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι εκδόθηκαν οι λογαριασμοί Νεκροταφείου 2019 και Ύδρευσης-Αποχέτευσης κατανάλωσης 2ης περιόδου 2019 με ημερομηνία λήξης 30/09/2019.