"Μηλέικα Νέα"

foithtika

Η ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΗΛΟΥ προκηρύσσει για το σχολικό έτος 2018-2019 πέντε συνολικά (5)υποτροφίες για τους απόφοιτους του Λυκείου Μήλου και του ΕΠΑ.Λ. Μήλου που οι οικογένειες τους είναι μόνιμοι κάτοικοι Μήλου, και έχουν πετύχει την εισαγωγή τους σε σχολές της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των οποίων σχολών οι σπουδές και οι επαγγελματικές ειδικότητες, ενδιαφέρουν κατά κύριο λόγο άμεσα τις εταιρείες που αποτελούν την Ε.Β.Ε.Ε.Μ, και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας των(δηλ.γεννήθηκαν μετά από την 1.1.1994) .

Οι υποτροφίες αυτες συνίστανται από:

Α) Χρηματικό ποσό των 1.500,00 ευρώ

Β) Την δυνατότητα πρακτικής εκπαίδευσης των υποτρόφων για ένα μήνα ,τον δεύτερο χρόνο της φοίτησης δηλ. το καλοκαίρι του 2020 , στις εγκαταστάσεις των μελών της Ε.Β.Ε.Ε.Μ στην ΜΗΛΟ (με πλήρεις αποδοχές και ασφάλιση).

Γ) Ενα φορητό υπολογιστή,στον/στην φοιτητή/τρια –σπουδαστή/στρια που θα συγκεντρώσει κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης και σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται κατωτέρω τους περισσότερους βαθμούς αξιολόγησης.

Με τις υποτροφίες αυτές η ΕΝΩΣΗ μας αποσκοπεί στην επιβράβευση των μαθητών των σχολείων του νησιού, οι οποίοι μόχθησαν και κατάφεραν με εξετάσεις να εισαχθούν και να φοιτήσουν στο α΄ έτος σχολής της Τριτοβάθμιας εκπαιδεύσης για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020, και οι σπουδές τους , ενδιαφέρουν άμεσα και κατά προτεραιότητα τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις της Ελλάδος.

Επίσης με το τρόπο αυτό, εκτός της οικονομικής ενίσχυσης ,δίδεται η ευκαιρία στούς υποτρόφους να έχουν την πρώτη τους επαφή με το εργασιακό περιβάλλον, πράγμα εξαιρετικά χρήσιμο για την επαγγελματική σταδιοδρομία τους.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια που θα παρατεθούν στην συνέχεια, γίνεται από επταμελή επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τον Λυκειάρχη Μήλου, τον Γυμνασιάρχη Μήλου, τον Δ/ντη του ΕΠΑ.Λ. Μήλου έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου Μήλου, έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του ΕΠΑ.Λ Μήλου καθώς και δύο εκπροσώπους Εταιρειών –μελών της Ένωσης. Σε περίπτωση μη προσέλευσης όλων των μελών της Επιτροπής , η Επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να κρίνει τις αιτήσεις εφ όσον είναι παρόντα τα 2 μέλη από τις εταιρείες της ΕΒΕΕΜ , ο Δ/ντης Λυκείου , ο Δ/ντης Γυμνασίου και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων μαθητών ΛΥΚΕΊΟΥ Μήλου. :

Α 1) Σχολή Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Ε.Μ.Π

     2) Σχολές Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνικών Σχολών Ελλάδος και φοιτούντες στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης

     3) Λοιπές Πολυτεχνικές Σχολές της Χώρας.

     4)Λοιπές Σχολές Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Α.Ε.Ι

Β 5)Σχολές Θεωρητικής, Διοικητικής οικονομικής και Ιατρικής κατεύθυνσης Α.Ε.Ι

Γ 6)ΑΤΕΙ Μεταλλειολόγων .

   7) ΑΤΕΙ Τεχνολογικής κατεύθυνσης .

   8) ΑΤΕΙ Θεωρητικής Οικονομικής Διοικητικής και Ιατρικής κατεύθυνσης

Δ 9) ΤΕΙ Τεχνολογικής κατεύθυνσης

   10)Λοιπές Σχολές ΤΕΙ θεωρητικής , οικονομικής και Διοικητικής και     Ιατρικής       κατεύθυνσης.                

   11) Υπόλοιπες Κρατικές Σχολές Ανώτερης παιδείας

Ε 12) Στρατιωτικές Σχολές ΑΕΙ

   13) Στρατιωτικές σχολές ΤΕΙ

   14)Σχολές Πλοιάρχων-Μηχανικών Ε.Ν,.

Όπως ήδη αναφέρθηκε οι υποτροφίες είναι ετήσιες. Στο επόμενο από την εισαγωγή τους έτος, οι ήδη υπότροφοι αλλά και οι ήδη φοιτητές, μπορούν να επανυποβάλλουν αίτηση και να τύχουν υποτροφίας, εφ’ όσον δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των υποτρόφων από τους νεοεισαχθέντες.

Επί πλέον και για το επόμενο χρόνο ο/η πρώτος μαθητής/ τρια της Γ Λυκείου Μήλου, εφ όσον δεν δικαιωθεί οποιασδήποτε υποτροφίας   θα πάρει σαν βοήθημα το ½ της κανονικής υποτροφίας ( αφορά μόνο την οικονομική παροχή).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων για το βοήθημα αυτό δηλ. έχουν το ίδιο βαθμό απολυτηρίου θα έχει προτεραιότητα ο έχων τον μεγαλύτερο βαθμό

στον έλεγχο τελικής επίδοσης.

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο υποψήφιος είναι τα εξής:

1. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας

2. Βεβαίωση από την Αρμόδια Αρχή για τον τόπο κατοικίας των γονέων καθώς και του ίδιου.

3. Βεβαίωση εγγραφής από την Γραμματεία της Σχολής για το τρέχον εξάμηνο.

4. Απολυτήριο Λυκείου (σε επικυρωμένο αντίγραφο).

5. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν τυγχάνει υπότροφος άλλου Τοπικού ιδρύματος ή φορέα η εταιρείας.

6. Βεβαίωση εργασίας γονέων σε εταιρεία - μέλος της Ε.Β.Ε.Ε.Μ

7.Σχετικό έγγραφο από την Σχολή( π.χ. πρόγραμμα μαθημάτων) από το οποίο να αποδεικνύεται ότι η Σχολή είναι τετραετούς η πενταετούς φοίτησης.

Θεωρείται ιδιαίτερο προσόν από την επιτροπή αν ένας από τους γονείς του υποψηφίου η ο φυσικός η ο Θεσμικός ς έχων την εποπτεία της οικογένειας, εργάζεται ή έχει γονέας εργασθεί στο παρελθόν σε μία από τις εταιρείες - μέλη της Ε.Β.Ε.Ε.Μ. Στη περίπτωση αυτ’η ο υποψήφιος θα παίρνει τους ανάλογους βαθμούς στην αξιολόγηση.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν μέχρι 31-12-18 στα γραφεία της ΕΝΩΣΗΣ . Τα ονόματα των υποτρόφων θα ανακοινωθούν μέχρι την 15-6-2019 στον Τοπικό Ηλεκτρονικό Τύπο .

Τα χρηματικά ποσά των υποτροφιών θα καταβληθούν μέχρι τα τέλη Ιουνίου   2019 από τα γραφεία της Ε.Β.Ε.Ε.Μ. η με κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων φοιτητών , η με επιταγές μέσω ταχυδρομείου , ενώ η πρακτική εκπαίδευση των υποτρόφων θα γίνει κατόπιν σχετικής αίτησης των,η οποία θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι 15-05-19 στα γραφεία της ΙΜΕΡΥΣ Α.Ε με την ένδειξη « για την ΕΒΕΕΜ.»..

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν οι σχετικές αιτήσεις μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ δεν υποχρεούνται να απασχολήσουν τους ανωτέρω υποτρόφους.

Τα κριτήρια επιλογής μπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από την γραμματεία της Ε.Β.Ε.Ε.Μ. τηλ. 22870.41278 η 22870.23850.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Προκειμένου η επιλογή των δικαιούχων στο βοήθημα (υποτροφία) του έτους 2018- 2019 να γίνει με αντικειμενικότερο τρόπο, ισχύουν τα κάτωθι βαθμολογικά κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων.

Α. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Α΄ΕΤΟΣ               ΒΑΘΜΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ       ΦΟΡΑ                                               5

           “         “     “     ΔΕΥΤΕΡΗ     “                                                   4

           “        “     “     ΤΡΙΤΗ             “                                                   3

           “         “     “     ΤΕΤΑΡΤΗ       “                                                     2

Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Ο φυσικός Πατέρας ή Μητέρα η νόμιμος υποστηρικτής η ο πραγματικός υποστηρικτής της ανατροφής του υποψηφίου μισθοδοτείται   από Εταιρεία μέλος της ΕΒΕΕΜ   :   8

O φυσικός   Πατέρας ή Μητέρα νόμιμος υποστηρικτής η ο πραγματικός υποστηρικτής της ανατροφής του υποψηφίου μισθοδοτήθηκαν στο παρελθόν σε Εταιρεία μέλος της ΕΒΕΕΜ 3                                                                                                          

Πατέρας ή Μητέρα η νόμιμος υποστηρικτής η ο πραγματικός υποστηρικτής   της ανατροφής του υποψηφίου συνταξιοδοτήθησαν από εταιρία μέλος της Ε.Β.Ε.Ε.Μ 5                                                                                                    

Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

Σε περίπτωση ισοβαθμίας 2 υποψηφίων η περισσότερων υποψηφίων ο έχων το μεγαλύτερο βαθμό έλεγχο τελικής επίδοσης της Γ τάξης Λυκείου πριμοδοτείται με + 1 (ένα) βαθμό. Εάν υπάρχει ισοβαθμία των υποψηφίων και σ αυτό το κριτήριο τότε πριμοδοτείται, με + 1 (ένα) βαθμό ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό στο έλεγχος τελικής επίδοσης της Β΄ Λυκείου.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και σ, αυτή τη περίπτωση τότε θα λαμβάνεται υπ όψιν η βαθμολογία των εισαγωγικών εξετάσεων.

Δ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Οι σχολές πενταετούς φοίτησης πριμοδοτούνται επί πλέον της βαθμολογίας της σχολής ( πίνακας Ε) και με επί πλέον 5 μόρια.

Ε. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΩΝ

1) Σχολή Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Ε.Μ.Π ( απόλυτη επιλογή)

2) Σχολές Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνικών Σχολών Ελλάδος και φοιτούντες στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης .           49 βαθμοί

3) Λοιπές Πολυτεχνικές Σχολές της Χώρας.                                           40 βαθμοί

4)Λοιπές Σχολές Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Α.Ε.Ι                               31 βαθμοί

5)Σχολές Θεωρητικής Διοικητικής – οικονομικής και Ιατρικής κατεύθυνσης Κατεύθυνσης Α.Ε.Ι 25 βαθμοί

6)ΑΤΕΙ Μεταλλειολόγων                                                                           27 βαθμοί

7) ΑΤΕΙ Τεχνολογικής κατεύθυνσης                                                          24 βαθμοί.

8) ΑΤΕΙ Θεωρητικής οικονομικής, Διοικητικής και Ιατρικής κατεύθυνσης 22 βαθμ.                                                                                                                                                                              

9) ΤΕΙ Τεχνολογικής κατεύθυνσης                                                            17 βαθμοί

10)Λοιπές Σχολές ΤΕΙ Θεωρητικής , Οικονομικής Διοικητικής και ιατρικής κατεύθυνσης και Ιατρικής κατεύθυνσης .           15 βαθμοί

11) Υπόλοιπες Κρατικές Σχολές Ανώτερης παιδείας                                 10 βαθμοί

12) Στρατιωτικές Σχολές ΑΕΙ                                                                       5 βαθμοί

13) Στρατιωτικές σχολές ΤΕΙ                                                                        3 βαθμοί

14)Σχολές Πλοιάρχων                                                                                 10 βαθμοί

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

1) Η ανωτέρω βαθμολογία, εάν παρατηρηθούν αδυναμίες αντικειμενικότητας, μπορεί να τροποποιηθεί μόνο σε χρόνο πριν από τα αποτελέσματα των εξετάσεων..

2) Επίσης δικαίωμα αίτησης έχουν και οι απόφοιτοι ανωτέρων ή ανωτάτων σχολών, οι οποίοι με εξετάσεις εισήχθησαν σε άλλες ανώτατες σχολές, μόνο στο α΄έτος, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπερβεί το 25ον έτος της ηλικίας τους.

3) Σε περίπτωση που (κατά τα ανωτέρω) δεν καλυφθεί ο αριθμός των υποτρόφων προτεραιότητα για τις υπόλοιπες υποτροφίες έχουν :

     α) οι εισαχθέντες με εξετάσεις και από άλλη σχολή π.χ. από Τ.Ε.Ι. σε Α.Ε.Ι. έστω και σε διαφορετικό έτος από το πρώτο και που δεν έχουν πάρει άλλη φορά υποτροφία.,

β) σε δεύτερη προτεραιότητα παίρνουν υποτροφία οι εισαχθέντες από ΤΕΙ σε ΑΕΙ με εισαγωγικές εξετάσεις και οι οποίοι έχουν λάβει το 1/2 της υποτροφίας, ως σπουδαστές των ΤΕΙ. Αυτοί θα πάρουν το υπόλοιπο 1/2 ως φοιτητές ΑΕΙ.

   γ) σε τρίτη προτεραιότητα όσοι είναι ήδη φοιτητές ή σπουδαστές, έχουν υποβάλλει αιτήσεις και δεν έχουν πάρει άλλη φορά την υποτροφία επιλογή γίνεται με τα κριτήρια του πίνακα).

   δ) Σε τέταρτη προτεραιότητα όσοι φοιτητές ή σπουδαστές έχουν τύχει του βοηθήματος (υποτροφία) λιγότερες φορές. Σε περίπτωση ίδιων χορηγήσεων τότε η περίπτωση αντιμετωπίζεται από τα κριτήρια του πίνακα.

   Ε) Δεν θεωρείται εισαγωγή σε άλλη σχολή η μετεγγραφή η ακόμη και η εγγραφή σπουδαστή η φοιτητή που γίνεται χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις με κοινωνικά κ.λ. κριτήρια πχ ανάπηρος, παιδί πολύτεκνης οικογένειας, αθλητής. Δεν αποτελεί αρνητικό κριτήριο εάν η εισαγωγή σε σχολή   φοιτητή που έγινε με εισαγωγικές εξετάσεις έχει επιδοτηθεί και με μόρια που προέρχονται από κοινωνικά κριτήρια π.χ (παιδί πολύτεκνης οικογένειας).  

4) Η επιχείρηση στην οποία θα απασχοληθεί καλοκαίρι και στα πλαίσια της προκήρυξης ο φοιτητής ή σπουδαστής που έτυχε αυτή της υποτροφίας καθορίζεται από την ΕΝΩΣΗ.

5)Εργαζόμενος γονέας η νόμιμος προστάτης η ο έχων την πραγματική εποπτεία της οικογένειας σε εταιρία της Ε.Β.Ε.Ε.Μ. θεωρείται εκείνος/η ο οποίος/ α την ημέρα της αξιολόγησης των δικαιολογητικών από την επιτροπή ανήκει στην δύναμη της εταιρίας μέλους της ΕΝΩΣΗΣ.

6)Εργαζόμενος στο παρελθόν σε εταιρία της ΕΝΩΣΗΣ θεωρείται εκείνος ο οποίος εργάσθηκε συνεχόμενα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών σε Εταιρία μέλος της Ε.Β.Ε.Ε.Μ. στα τελευταία 25 χρόνια. Συνταξιούχος θεωρείται εκείνος του οποίου ο εργοδότης από τον οποίο απεχώρησε για να συνταξιοδοτηθεί είναι μέλος της ΕΒΕΕΜ και η τελευταία αυτή εργασιακή σχέση διήρκεσε πάνω από 12 μήνες.

7) O χαρακτηρισμός των σχολών σε Θετικής , Τεχνολογικής κ.λ κατεύθυνσης επεξηγείται από το συνημμένο έγγραφο του Λυκείου Μήλου.