"Μηλέικα Νέα"

Στη λήψη απόφασης για την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Μήλου στο έργο «Wifi4GR- Ανάπτυξη δημόσιων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο» και στη έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Πιο αναλυτικά, μετά την απόφαση της επιτροπής, εγκρίνεται η συμμετοχή του Δήμου Μήλου και η αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: «Wifi4GR - Ανάπτυξη δημόσιων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο», για την υλοποίηση στον Δήμο δικτύου δωρεάν wifi ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο. 

Παράλληλα εγκρίνεται και η αποδοχή των όρων και η σύναψη μνημονίου συνεργασίας, μεταξύ της «Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (ΕΤΔΕ-ΣΠΕ), της «Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων» (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Δήμου Μήλου στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: «WiFi4GR – Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο».

Η επιστολή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Από τη γραμματεία του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης είχε σταλεί, προ διετίας, στον Δήμο Μήλου επιστολή του υπουργού Επικρατείας και του υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με το έργο "Wifi4GR- Ανάπτυξη δημόσιων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο" μαζί με το σχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας. Για την υλοποίηση του έργου απαιτούνταν η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας από τον Δήμο. Οι υποχρεώσεις του Δήμου περιελάμβαναν την δέσμευση για παροχή ρεύματος και σύνδεσης στο διαδίκτυο για τουλάχιστον πέντε χρόνια, ενώ η ταχύτητα σύνδεσης θα είναι τουλάχιστον 100Mbps ή αν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, θα είναι η μέγιστη διαθέσιμη ταχύτητα στην περιοχή. 

Τα σημεία που προτάθηκαν στη Μήλο

Το έργο θα παρέχει τη δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω WiFi Hotspots σε περίπου 2.500 υπαίθριους ή/και κλειστούς δημόσιους χώρους πανελλαδικά.

Ο Δήμος Μήλου έχει προτείνει τα παρακάτω σημεία, τα οποία έχουν προεγκριθεί:

1. Κτήριο Αυτοτελούς Τμήματος Δόμησης

2. Κτήριο Κοινότητας - Πλάκα για χώρο στάθμευσης

3 Κτήριο Κοινότητας - Πέρα Τριοβάσαλος

4. Παιδική χαρά και πλατεία - Πέρα Τριοβάσαλος

5. Κτήριο Κοινότητας - Πλάκα Περιμετρικά

6. Ανεμόμυλοι - Τρυπητή

7. Κτήριο Κοινότητας - Τρυπητή

8. Μουσική Σχολή - Πλάκα

9. Παλαιό Νηπιαγωγείο - Πέρα Τριοβάσαλος

10. Πολιτιστικό Κέντρο - Ζεφυρία

Προκαταρκτικό στάδιο σύναψης εκτελεστικών συμβάσεων

Στην αρχική φάση του έργου και πριν τη σύναψη των εκάστοτε εκτελεστικών συμβάσεων, ο Δήμος έχει επιλέξει και αποστείλει στη ΓΓΤΤ τις περιοχές που θεωρεί κατάλληλες για να προταθούν προς ένταξη στο αντικείμενο της εκτελεστικής σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που τέθηκαν στην από 24/12/2021 επιστολή του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «WiFi4GR - Ανάπτυξη δημόσιων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο». Τα κριτήρια αυτά αποτέλεσαν τη βάση αξιολόγησης και προέγκρισης των προτεινόμενων σημείων. Ο Δήμος, αφού ενημερώθηκε για τα προεγκεκριμένα σημεία, εξασφάλισε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης στα εν λόγω σημεία για τουλάχιστον πέντε χρόνια, καθώς και τη δέσμευση για παροχή ρεύματος και σύνδεσης στο διαδίκτυο (ταχύτητας τουλάχιστον 100Mbps ή αν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, της μέγιστης διαθέσιμης ταχύτητας στην περιοχή) για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Το κόστος για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και παροχής σύνδεσης στο διαδίκτυο, βαρύνει το Δήμο.

Η δυνατότητα για παροχή ρεύματος τεκμηριώνεται είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης ή σχετικής τεκμηρίωσης περί της ήδη υφιστάμενης παροχής ή με προσκόμιση βεβαίωσης ή τεκμηρίωσης ότι η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στην περιοχή από τους σχετικούς παρόχους. Οι ανωτέρω βεβαιώσεις εκδίδονται από τον Δήμο και σε αυτές επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα τεκμηριωτικά στοιχεία και έγγραφα. Η δυνατότητα για σύνδεση στο διαδίκτυο τεκμηριώνεται είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης ή σχετικής τεκμηρίωσης περί της ήδη υφιστάμενης σύνδεσης ή με προσκόμιση βεβαίωσης ή τεκμηρίωσης ότι η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στην περιοχή από τους σχετικούς παρόχους. Οι ανωτέρω βεβαιώσεις εκδίδονται από τον Δήμο και σε αυτές επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα τεκμηριωτικά στοιχεία και έγγραφα.

Φάση προετοιμασίας σημείων εγκατάστασης

Οι επιλεγμένες θέσεις τίθενται υπόψη του αναδόχου, ο οποίος είτε τις αποδέχεται και συντάσσει σχετική τεχνική έκθεση (όπου περιγράφεται ο εξοπλισμός, η εγκατάσταση, οι σχετικές εργασίες και κάθε άλλο συναφές τεχνικό θέμα), ή απορρίπτει τεκμηριωμένα κάποια ή κάποιες από αυτές. Λόγοι απόρριψης μπορεί να είναι τεχνικοί λόγοι που αποτρέπουν την εγκατάσταση ή δεν εξασφαλίζουν την επιθυμητή λειτουργία της εγκατάστασης, ή η απαίτηση για επιπλέον εργασίες ή υλικά που θα πρέπει να βαρύνουν τον ανάδοχο και δεν καλύπτονται από τη σύμβαση. Σε περίπτωση απόρριψης, η αναθέτουσα υποδεικνύει στον ανάδοχο νέα σημεία, σύμφωνα με την προτεραιοποίηση του Δήμου. Μετά από διαδοχικές απορρίψεις σημείων, μπορεί να απορριφθεί εντελώς κάποιο σημείο και να προταθεί νέο.

Σε αυτή τη φάση του έργου ο Δήμος δεσμεύεται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να οριστικοποιηθούν τα σημεία εγκατάστασης και επίσης μετά τη συμφωνία αυτών να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες ώστε να φέρει σε πλήρη ετοιμότητα τα σημεία εγκατάστασης. Ενδεικτικά αναφέρεται:

• Παροχή συμβατικά ενεργής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο (σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΥΔΠ-ΨΗΜΕΤ) στα Σημεία Συγκέντρωσης. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το χρηματοδοτούμενο δίκτυο WiFi4GR είναι σε θέση να παρέχει υψηλής ποιότητας εμπειρία στους χρήστες, ο Δήμος οφείλει να συνάψει σύμβαση με τηλεπικοινωνιακό πάροχο για σύνδεση που παρέχει ταχύτητα πρόσβασης στο διαδίκτυο τουλάχιστον 100Mbps (αν διατίθεται), αλλιώς σε διαδικτυακή σύνδεση με την υψηλότερη ταχύτητα που διατίθεται από τους παρόχους στην περιοχή του (σε συνεννόηση με την ΕΥΔΠ-ΨΗΜΕΤ). Θα υπάρχει τεκμηριωμένη δέσμευση από τη Δημοτική Αρχή για εξασφάλιση σύνδεσης της ιδίας τουλάχιστον ταχύτητας για πέντε ή περισσότερα έτη.

• Ολοκλήρωση ενεργειών για την ετοιμότητα των Σημείων Συγκέντρωσης.

• Εξασφάλιση παροχής ρεύματος και πρόσβασης στα Σημεία Ασύρματης Πρόσβασης (ΣΑΠ). Είναι ευθύνη του Δήμου να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες και διαδικασίες ώστε να υπάρχει διαθέσιμη παροχή ρεύματος στα σημεία που θα εγκατασταθεί εξοπλισμός.

• Παραλαβή του απαιτούμενου εξοπλισμού και φύλαξή του, με ευθύνη του Δήμου, μέχρι τη διάθεσή του στον ανάδοχο για την εγκατάσταση.

• Συνεργασία με τον Ανάδοχο και αρωγή ως προς την επίλυση προβλημάτων που τυχόν θα προκύψουν κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Πηγή: koinignomi.gr

Σχετικό άρθρο:  (Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021)