Μήλος

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σας καλεί στη συνεδρίαση της, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ.2 του ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α/9-8-2019), του άρθρου 176 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.2 του ν.4623/2019, και του άρθρου 177 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α΄/19-07-2018) και ισχύει σήμερα μετά και την προσθήκη εδαφίου με το  άρθρο 2 παρ.2 του ν. 4623/2019, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 1. Έγκριση: α. κατάρτισης καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2020, που αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου (βάσει της παρ.5 του Άρθρου 118 του Ν.4412/2016),

β. συγκρότησης ετήσιας επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και

γ. ορισμού  πιστοποιημένου χρήστη και εξουσιοδότησή του για την διενέργεια της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων (που αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου) έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2020, των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι μικρότερη ή ίση των 20.000,00€ (χωρίς το ΦΠΑ), βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

 1. Έγκριση όρων δημοπράτησης και επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο:  «Εκσυγχρονισμός του Κόμβου φωτεινής σηματοδότησης Κ24 – ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ».
 2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (1ο στάδιο - ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με συστημικό αριθ. 86337 του έργου: «Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτμου».
 3. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (2ου σταδίου - κατακύρωσης του διαγωνισμού) του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου : «Αναβάθμιση Ιπποκράτειου Μελάθρου Κω».
 4. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Καθαίρεση της κατεστραμμένης γέφυρας Μάκαρη επί της Εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου».
 5. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση γηπέδου Σύμης μετά τις καταστροφές που προκλήθηκαν από θεομηνία στις 13.11.2017».
 6. Έγκριση εγγραφής της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών (που αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων) έτους 2020, των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι μικρότερη ή ίση των 20.000,00€ (χωρίς το ΦΠΑ), βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.
 7. Έγκριση α) προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 & 32α,γ Ν.4412/2016), β) των όρων δημοπράτησης και γ) επιτροπή διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Ανάφης (2019)».
 8. Έγκριση όρων δημοπράτησης και επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός επαρχιακής οδού οικισμού Υστερνίων».
 9. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης οριστικού αναδόχου) διαγωνισμού του έργου: «Έργα βελτίωσης – ασφάλειας επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Μήλου».
 10. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης οριστικού αναδόχου) διαγωνισμού του έργου: «Έργα βελτίωσης – ασφάλειας επαρχιακού οδικού δικτύου νήσων Πάρου, Νάξου, Θήρας».
 11. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης οριστικού αναδόχου) διαγωνισμού του έργου: «Έργα βελτίωσης – ασφάλειας επαρχιακού οδικού δικτύου νήσων Κέας, Κύθνου».
 12. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης οριστικού αναδόχου) συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου Αθλητικών Εγκαταστάσεων ΚΑΜΙΝΙΩΝ».
 13. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Διαγραμμίσεις- Στηθαία ασφαλείας επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Άνδρου».
 14. Έγκριση των όρων δημοπράτησης καθώς και των μελών των επιτροπών του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Λυόμενης Μεταλλικής Κερκίδας, με Κιγκλιδώματα Ασφαλείας Διάδρομο και Κλίμακες Πρόσβασης».
 1. Έγκριση όρων διακήρυξης ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την «Προβολή Φυσικής Κληρονομιάς, Πολιτισμού και Τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» προϋπολογισμού 998.387,10 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και  των μελών της επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών του άνω διαγωνισμού.
 2. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την «Κατασκευή Περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έκθεση ITΒ του Βερολίνου 2020».
 3. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης και του Πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με αντικείμενο την εκτέλεση της πράξης: «ΝΑΥΣ: Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας», του Προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.
 1. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης των υπ΄αριθμ. ΚΗΙ4816 και ΚΗΥ6711 οχημάτων στον Δήμο Μήλου.
 2. Έγκριση ένταξης στο Μητρώο Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 3. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Π/Υ Δ΄ Τριμήνου 2019 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 4. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες της ΠΕ Δωδεκανήσου.
 5. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες της ΠΕ Κυκλάδων.
 6. Δικαστικές υποθέσεις.
 7. Ορθές Επαναλήψεις αποφάσεων – Τροποποιήσεις αποφάσεων - Ανακλήσεις αποφάσεων και δεσμεύσεων, Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 8. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.
 9. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.
 10. Επικύρωση πρακτικών 1ης / 15-01-2020, συνεδρίασης, Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Δημοφιλή

 • Εκδήλωση ΣΥΡΙΖΑ Μήλου παρουσία των τριών βουλευτών των Κυκλάδων +

  Με εισηγήσεις των τριών βουλευτών των Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Συρμαλένιου, Αντώνη Συρίγου και Νίκου Μανιού, πραγματοποιήθηκε χθες 2/5 με Περισσότερα
 • Δημοτικές Εκλογές 2019 - Αποτελέσματα Μήλου (LIVE) +

  Με την εμπειρία, το κύρος και την εγκυρότητα του πρώτου ενημερωτικού portal της Μήλου,η δημοσιογραφική ομάδα των «Μηλέικων Νέων», θα σας μεταδώσει Περισσότερα
 • Μην χάσετε τις νέες προσφορές στο Alfa Market Μήλου από το Σάββατο 28 Μαρτίου! +

  Στο Alfa Market Μήλου στον Τριοβάσαλο οι Προσφορές δεν σταματούν κάθε μέρα! Κάθε μέρα ενημερώνουμε την σελίδα με τις νέες Περισσότερα
 • Μήλος – Σεζόν 2020: Όλες οι αγγελίες εποχικής εργασίας +

  Τα «Μηλέικα Νέα» εγκαινίασαν πέρυσι μία νέα προσπάθεια στο μείζον πλέον θέμα της ανεύρεσης προσωπικού απο τουριστικές επιχειρήσεις της Μήλου για Περισσότερα
 • Νέος δήμαρχος Μήλου ο Μανώλης Μικέλης με σαρωτική νίκη! +

  Η Μήλος αποφάσισε να γυρίσει σελίδα και με ποσοστό 60,72%, να εμπιστευτεί ως νέο της δήμαρχο τον επικεφαλή του συνδυασμού Περισσότερα
 • Αυτοψία των «Μηλέικων Νέων» στην παραλία της Αχιβαδόλιμνης. (PHOTOS) +

  Μεγάλος ντόρος έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες μετά την καταγγελία για αλλοίωση φυσικού τοπίου στην παραλία της Χιβαδόλιμνης στη Μήλο. Περισσότερα
 • Θανάτωσαν με φόλες δεκάδες γατάκια στην Κίμωλο – Σκληρές εικόνες +

  Θλίψη και οργή προκαλούν οι εικόνες και η είδηση από την γειτονική μας Κίμωλο με τις δεκάδες θανατώσεις από δηλητηρίαση Περισσότερα
 • Επαναληπτικές Δημοτικές Εκλογές 2019 - Τα Τελικά Αποτελέσματα Μήλου +

  Με την εμπειρία, το κύρος και την εγκυρότητα του πρώτου ενημερωτικού portal της Μήλου, η δημοσιογραφική ομάδα των «Μηλέικων Νέων», Περισσότερα
 • Ανακοίνωση ψηφοδελτίου του συνδυασμού «Μήλος για Όλους» +

  Ο Δημοτικός Συνδυασμός «Μήλος για όλους» με επικεφαλής τον υποψήφιο δήμαρχο Μήλου Εμμανουήλ Μικέλη του Βασιλείου ανακοινώνει τους υποψήφιους δημοτικούς Περισσότερα
 • Κομμωτική φαντασία και styling στο νέο Marina Hair & Beauty στη Μήλο! (PHOTOS) +

  Με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο της ομορφιάς, το κομμωτήριο Marina Hair & Beauty στη Μήλο αποτελεί την κορυφαία πρόταση στην περιποίηση Περισσότερα
 • 1
 • 2