Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος

serifos-metalleia

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου σύμφωνα με την Πρόσκληση με Κωδικό: ΝΑΙΓ51 Α/Α ΟΠΣ2237 με τίτλο: «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα του πολιτισμού για τον εμπλουτισμό του τουρισμού της εμπειρίας», καλεί μεταξύ άλλων και τους Δήμους της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, ως δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Αξονα Προτεραιότητας. 

«Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», 2014-2020, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Ο Δήμος Σερίφου προτίθεται να συμμετάσχει, με σκοπό την υποβολή πρότασης με τίτλο 

«ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». 

Η πρόταση εμπίπτει στο Θεματικό Στόχο «Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και της ποιότητάς τους», στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας και στον ΕIΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ: 

Βελτίωση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ για την αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων και για την παροχή υπηρεσιών στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας. Η πρόταση, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει: 

-Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας για την αναπαράσταση γεγονότων στην ιστορία των μεταλλείων 

-Ψηφιακό χρονολόγιο με την ιστορία των μεταλλείωνΠολυμεσικό περιεχόμενο με χρήση drone και βίντεο υψηλής ανάλυσης στην περιοχή των μεταλλείων

-Εξοπλισμός προβολής των εφαρμογών (PC, Projector, καλωδιώσεις) σε χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου 

-Φορητός εξοπλισμός για τους επισκέπτες 

Η προτεινόμενη πρόταση θα είναι σε εναρμόνιση με τους στόχους της στρατηγικής "A digital Agenda for Europe" και την "Εθνική Στρατηγική για την Ψηφιακή Ανάπτυξη". 

Η χρηματοδότηση είναι 100% επί του τελικώς εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πράξης. 

Η διάρκεια του έργου προτείνεται στους 8 μήνες. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγούμαστε την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο " ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ", στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», 2014-2020 και συγκεκριμένα στην Πρόσκληση με Κωδικό : ΝΑΙΓ51 Α/Α ΟΠΣ2237 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σερίφου, μετά από διαλογική συζήτηση στην οποία ανάπτυξαν τις προτάσεις τους οι ΔΣ Χρυσολωράς Θ. , Σκιαδά Άννα , Λιβάνιος Θ. και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ε Κατά Πλειοψηφία 

α) Την έγκριση της υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο " ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ", στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», 2014-2020 

Β) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σερίφου, κ. Αντωνάκη Αντώνιο, ως νόμιμο εκπρόσωπο, προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή των τριών (3) αιτήσεων χρηματοδότησης. 

Ο ΔΣ Λιβάνιος Θεόδωρος δήλωσε παρών. 

Πηγή: http://giannisserfanto.blogspot.gr