Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος

kimolos-xwra

Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Κιμώλου, τέθηκε προς διαβούλευση, προκειμένου πολίτες και τοπικοί φορείς να σχολιάσουν ή να καταθέσουν τις παρατηρήσεις τους, από την Τρίτη 06 Δεκεμβρίου, με τη διαδικασία να διαρκεί ως και το μεσημέρι της 16ης Δεκεμβρίου 2016.

Το ΤΣΔΑ του Δήμου Κιμώλου, το οποίο, σε σχέση με άλλους Δήμους των Κυκλάδων, καταρτίζεται αρκετά αργά, εναρμονίζεται πλήρως, τόσο με τον Εθνικό Σχεδιασμό για την διαχείριση των αποβλήτων, όσο και με το Περιφερειακό σχέδιο, το οποίο αναμένεται να οριστικοποιηθεί και να επικαιροποιηθεί, όταν όλοι οι Δήμοι εγκρίνουν και καταθέσουν τα τοπικά σχέδια.

Η στροφή στην ανακύκλωση, την κομποστοποίηση και την επανάχρηση, τις «πράσινες» λύσεις, για την μείωση των σύμμεικτων, όπως ορίζεται από τις κατευθυντήριες γραμμές των σχετικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούν τις βάσεις, πάνω στις οποίες στηρίζεται και το ΤΣΔΑ του Δήμου Κιμώλου, έως και το 2020.

Γενικοί στόχοι του ΤΣΔΑ

Όπως επισημαίνεται στην εισαγωγή του ΤΣΔΑ του Δήμου Κιμώλου, κοινός τόπος όλων των αυτοδιοικητικών καθώς και των πολιτών, αποτελεί το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια οριακή καμπή στο ζήτημα της διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων σε όλη τη χώρα. Οι αντοχές των ελλιπών υποδομών σήμερα στη διαχείριση και επεξεργασία των αποβλήτων, στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, είναι ήδη πεπερασμένες.

Για την αντιμετώπιση του σημαντικού αυτού ζητήματος προτείνεται η εκτεταμένη Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ). Πρόκειται, όπως σημειώνεται, για μια νέα ευρωπαϊκή προσέγγιση που, για να γίνει πράξη, απαιτεί τη συνειδητοποίηση της ευθύνης όλων μας, κρατικών και αυτοδιοικητικών αρχών, και κυρίως των πολιτών, για το χρέος απέναντι στο περιβάλλον, στην ιστορική διαδρομή του τόπου μας και την οικονομικότερη διαχείριση αυτού του ζητήματος.

Με βάση τα παραπάνω, εξετάζεται η καλύτερη δυνατή λύση σχετικά με το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων σε συνάρτηση με την τοπική κοινωνία, ιστορία και γεωγραφία του τόπου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Κιμώλου καταθέτει το δικό του στρατηγικό Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.Α.), ως αρχική βάση οργανωμένης καταγραφής και έκφραση προοπτικής σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα των σύγχρονων κοινωνιών.

Οι στόχοι του τοπικού σχεδίου περιλαμβάνουν:
-Την ικανοποίηση ή και υπέρβαση των στόχων του Ε.Σ.Δ.Α και του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.
-Τη συμβατότητα με τις προβλέψεις του υπό επικαιροποίηση – αναθεώρηση Π.Ε.Σ.Δ.Α.
-Τη μείωση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων.
-Τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες.
-Την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης αποβλήτων.

Για την εκτίμηση των παραγόμενων ποσοτήτων Α.Σ.Α. ελήφθησαν υπόψη στοιχεία που αντλήθηκαν από το Δήμο Κιμώλου, αλλά και τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση Πεπραγμένων του Τεχνικού Συμβούλου Αναθεώρησης του Π.Ε.Σ.Δ.Α της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Διαχείριση ανά τύπο αποβλήτων

Στόχος για τα Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (Β.Α.Α) έως το 2020 είναι η μείωση αποβλήτων που οδηγούνται σε υγειονομική ταφή στο 35% κ.β. σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής του 1997.

Όσον αφορά στα ανακυκλώσιμα, προωθείται η καθιέρωση χωριστής συλλογής τουλάχιστον για χαρτί, γυαλί, μέταλλα και πλαστικό και έως το 2020 το 65% να προετοιμάζεται για επαναχρησιμοποίηση & ανακύκλωση με προδιαλογή για χαρτί, μέταλλα, πλαστικό και γυαλί.

Για το σύνολο των ρευμάτων εναλλακτικής διαχείρισης τίθενται οι ακόλουθοι στόχοι:
-Παρακολούθηση της επίδοσης των Σ.Ε.Δ βάσει της κείμενης κατά περίπτωση νομοθεσίας και των τιθέμενων όρων στην έγκρισή τους, έλεγχος της λειτουργίας τους και λήψη μέτρων σε περίπτωση διαπίστωσης δυσλειτουργιών, και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβολή κυρώσεων.

-Υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του κοινού.
-Ένταξη των Πράσινων Σημείων και των Κέντρων Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης στη Διαλογή στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) στην εναλλακτική διαχείριση.
Η επαναχρησιμοποίηση είναι βασική κατεύθυνση για την εκτροπή των αποβλήτων από την ταφή και στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων προβλέπονται δράσεις με συμμετοχή των Ο.Τ.Α, με τις οποίες επιτυγχάνεται:
-Μείωση της ποσότητας των αποβλήτων, μέσω της επαναχρησιμοποίησης προϊόντων ώστε να μην καταστούν απόβλητα.
-Μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των παραγόμενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
-Μείωση του περιεχομένου των επιβλαβών ουσιών στα υλικά και προϊόντα. Η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων βασίζεται κυρίως στην ενημέρωση των πολιτών ώστε να επιδιώκουν στην καθημερινότητά τους την αποτροπή δημιουργίας αποβλήτων.

Σύμφωνα με την ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων, η πρόληψη αποτελεί την πρώτη επιλογή που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε σχεδιασμό για τα απόβλητα.

Νέες αναγκαίες υποδομές

Στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Κιμώλου, προτείνεται επίσης η χωροθέτηση και κατασκευή συγκεκριμένων δημοτικών υποδομών διαχείρισης προδιαλεγμένων υλικών που περιλαμβάνουν:
-Εγκατάσταση αποθήκευσης χωριστών ρευμάτων αποβλήτων υλικών που προορίζονται για ανακύκλωση και προέρχονται από τα αστικά στερεά απόβλητα μετά από διαλογή στην πηγή, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλα κ.λ.π.
-Εγκατάσταση παρασκευής εδαφοβελτιωτικού – κομπόστ από προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων (μικρός δημοτικός λιπασματοποιητής).

Η μονάδα κομποστοποίησης προτείνεται να κατασκευαστεί σε δημοτική έκταση, όπου προτείνεται επίσης η εγκατάσταση της μονάδας δεματοποίησης, ώστε να αυτό επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση επενδυτικού και λειτουργικού κόστους.
Για την εφαρμογή της δημοτικής μηχανικής κομποστοποίησης στο Δήμο Κιμώλου προτείνεται η προμήθεια ενός μηχανικού Κομποστοποιητή «κλειστού συστήματος» διαχείρισης 60tn σε ετήσια βάση, οργανικών υπολειμμάτων ανά ημέρα, όπως οικιακά οργανικά υπολείμματα (περισσεύματα φαγητών), ζωικά και φυτικά υπολείμματα (κρέας, λαχανικά, γαλακτοκομικά κλπ.), φύλλα και κλαδέματα.

Ο Δήμος Κιμώλου προγραμματίζει την κατασκευή σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (Σ.Μ.Α.Υ) ο οποίος θα εγκατασταθεί σε κατάλληλο χώρο με σκοπό τη μεταφορά αυτών στο Κ.Δ.Α.Υ Αττικής. Τα υπολείμματα θα ξεφορτώνονται σε ειδικό χώρο, θα δεματοποιούνται και θα αποθηκεύονται σε κατάλληλης χωρητικότητας containers με σκοπό τη μεταφορά τους εκτός νησιού.

Κοστολόγιο και πόροι

Η χρηματοδότηση των μελετών εφαρμογής καθώς και των αναγκαίων έργων και προμηθειών δύναται να πραγματοποιηθούν με κάποιο από τους παρακάτω τρόπους ή με συνδυασμό αυτών:
1. Αξιοποίηση πόρων ΕΣΠΑ 2014 – 2020
2. Δανειοδότηση από Ταμείο Παρακαθηκών & Δανείων
3. Ιδία κεφάλαια του Δήμου Κιμώλου 3. Συνεταιριστική διαχείριση από τους πολίτες
4. Σύμπραξη Δήμου με Ιδιώτη

Ταυτόχρονα, μια δυνατότητα χρηματοδότησης αποτελεί και η ενεργοποίηση των πολιτών σε τοπικό επίπεδο μέσω σχημάτων που εμπίπτουν στην ευρύτερη κατηγορία της κοινωνικής οικονομίας. Τέτοια παραδείγματα έχουν παρατηρηθεί ήδη και έχουν λειτουργήσει επιτυχώς τόσο στον ηπειρωτικό όσο και νησιωτικό χώρο (λ.χ Μύκονος, Τήνος). Αυτοί οι φορείς συνήθως αναλαμβάνουν τη διαχείριση και τη λειτουργία δικτύων συλλογής, διαχωρισμού, συμπίεσης και αποστολής εκτός νησιού ανακυκλώσιμων αποβλήτων αλλά και στη προώθηση και λειτουργία συστημάτων κομποστοποίησης.

Τέλος, στο πλαίσιο της κοστολόγησης, σύμφωνα με το νέο ΤΣΔΑ, το συνολικό κόστος του σχεδίου, έως και το 2020, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των μελετών, της προμήθειας εξοπλισμού και των κατασκευών, αναμένεται να ανέλθει σε 1.935.000 ευρώ, ενώ στον προϋπολογισμό του Δήμου θα πρέπει ετησίως να συμπεριλαμβάνονται δαπάνες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης και να επιδιώκεται πιθανή χρηματοδότηση από Περιφερειακούς ή κεντρικούς πόρους (π.χ. Πράσινο Ταμείο).

Πηγή:koinignomi.gr