Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ο Δήμος Σίφνου προχωρά στην υλοποίηση του έργου ανάπλασης των πλατειών Καμαρών και Αγίας Μαρίνας. Σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή, Δήμος Σίφνου και Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προχωρούν σε συνεργασία για την υλοποίηση του ιδιαίτερα σημαντικού αυτού έργου.

Στο προοίμιο του κειμένου της προγραμματικής σύμβασης, σημειώνεται, πως οι μικροί νησιωτικοί Δήμοι έχουν ανεπαρκή στελέχωση και δεν διαθέτουν τεχνική υπηρεσία με συνέπεια να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε ζητήματα όπως η εκπόνηση απαραίτητων μελετών και η υλοποίηση έργων σημαντικών για την τοπική κοινωνία. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος τα Υπουργεία «Υποδομών & Μεταφορών», «Οικονομίας & Ανάπτυξης» (μέσω της ΜΟΔ Α.Ε), «Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής» και η «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκηση Α.Ε» ανέλαβαν την πρωτοβουλία να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα ειδικό μηχανισμό για την υποστήριξη των μικρών νησιωτικών δήμων με τίτλο «Μονάδα Υλοποίησης Έργων σε Δήμους Μικρών Νησιών» με στόχο την ανάδειξη και υποστήριξη υλοποίησης των αναγκαίων και σημαντικών έργων των μικρών νησιωτικών Δήμων. Στο πλαίσιο της εν λόγω μονάδας, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει αναλάβει την μέριμνα υλοποίησης των απαραίτητων μελετών και έργων.

Ο Κύριος του Έργου (Δήμος Σίφνου) δε διαθέτει τεχνική υπηρεσία που να πληροί τις προδιαγραφές τεχνικής επάρκειας προκειμένου να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση πλατειών Καμαρών και Αγίας Μαρίνας, χώρων στάθμευσης και συνδετήριου παράλιου δρόμου στον οικισμό Καμάρες, Δήμου Σίφνου» και έχει αποφασίσει την υλοποίηση του ανωτέρω έργου.

Το έργο αφορά περιοχή ανάπλασης επιφάνειας 16.000 τ.μ. και περιλαμβάνει τις πλατείες Καμάρων και Αγίας Μαρίνας, τον συνδετήριο παράλιο δρόμο και τον χώρο στάθμευσης. Το έργο αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού λειτουργικής/αισθητικής και βιοκλιματικής αναβάθμισης οικιστικών περιοχών του νησιού, με αναπλάσεις δημόσιων κοινόχρηστων χώρων της ευρύτερης περιοχής που διαχειρίζεται ο Δήμος Σίφνου, όπως πεζοδρόμων και πλατειών.

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις-αναπλάσεις των πλατειών Καμαρών και Αγίας Μαρίνας, των χώρων στάθμευσης και του συνδετήριου παράλιου δρόμου στον οικισμό Καμάρες, θα βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής της τοπικής κοινωνίας, την εικόνα, την αισθητική και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του δημόσιου χώρου και του φυσικού-αστικού περιβάλλοντος, δημιουργώντας μια διαδρομή περιπάτου στον ιστό της πόλης που συνδέει μεταξύ τους σημεία πρασίνου, ενώ αναμένεται να αποτελέσουν τουριστικό προορισμό, πόλο έλξης, συνάθροισης, ξεκούρασης, περιπάτου και αναψυχής για τους επισκέπτες κάθε ηλικίας. Επίσης, θα συμβάλλουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση χώρων πρασίνου και την απόδοση στον πολίτη-χρήστη, ελκυστικών και φιλικών στο περιβάλλον δημόσιων χώρων που συνδυάζουν τη χρηστικότητα, την αισθητική και την προσβασιμότητα σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες.

Η διαμόρφωση των ανωτέρω, θα γίνει σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού (αύξηση του πρασίνου και επίτευξη της μέγιστης δυνατής ποιότητας και ασφάλειας) καθώς και τις αρχές της προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με την εκπονηθείσα μελέτη με μέριμνα του Δήμου Σίφνου, το αντικείμενο του έργου αφορά οικοδομικές και Η/Μ εργασίες στις πλατείες Καμαρών και Αγίας Μαρίνας, στον συνδετήριο παράλιο δρόμο και στο χώρο στάθμευσης, με ενδεικτική πραγματοποίηση των παρακάτω εργασιών:

-Εργασίες χωματουργικών (καθαιρέσεις, αποξηλώσεις, εκσκαφές, επιχώσεις)

-Κατασκευή υποδομών οικοδομικών εργασιών και εργασιών πρασίνου με ενίσχυση της φύτευσης για ενίσχυση της βιοκλιματικής νησίδας

-Κατασκευή υποβάσεων επιστρώσεων και περιοχών πρασίνου καθώς και στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα

-Εργασίες τελικών επιστρώσεων-επικαλύψεων, κατασκευές ειδικών διαμορφώσεων (όπως διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου στην πλατεία Αγίας Μαρίνας, κατασκευή γέφυρας στον συνδετήριο δρόμο και ράμπες προσβασιμότητας ΑΜΕΑ σε πλατείες)

-Εργασίες ολοκλήρωσης Η/Μ εγκαταστάσεων (όπως τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και ιστών)

-Κατασκευή και τοποθέτηση εξοπλισμού

-Δημιουργία πεζόδρομου στο αδιαμόρφωτο επίμηκες τμήμα παράλληλα με τον δρόμο προς τη θάλασσα, με χώρους περιπάτου, στάσης και παρατήρησης. Ο άξονας αυτός ξεκινά από το κέντρο του οικισμού (βόρειο άκρο της διαμόρφωσης) και συνδέει τις επιμέρους διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων, δηλαδή την πλατεία Καμαρών, την πλατεία Αγίας Μαρίνας, επεκτείνοντας και ολοκληρώνοντας την ανάπλαση των πλατειών και του χώρου στάθμευσης.