Δήμος Μήλου

Την υποβολή πρότασης με τίτλο «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μήλου. Βιοκλιματική αναβάθμιση χώρου στάθμευσης και διαμόρφωση χώρου πρασίνου στον οικισμό Πλάκα» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του Πράσινου Ταμείου ΝΠΔΔ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφάσισε ο Δήμος Μήλου.

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση, το Πράσινο Ταμείο δημοσίευσε την πρόσκληση του θέματος, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020, άξονας προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019».

Η πρόσκληση αυτή αφορά μεταξύ άλλων στη χρηματοδότηση των Δήμων της χώρας για ταέργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην απόδοση στον πολίτη όσο το δυνατών μεγαλύτερων επιφανειών δημόσιου χώρου, ο οποίος θα καθίσταται ελκυστικός στο χρήστη και φιλικός στο περιβάλλον.

Σε συνέχεια της εν λόγω πρόσκλησης, ο Δήμος Μήλου προτίθεται να υποβάλει πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μήλου. Βιοκλιματική αναβάθμιση χώρου στάθμευσης και διαμόρφωση χώρου πρασίνου στον οικισμό Πλάκα», προϋπολογισμού 488.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση κοινοχρήστου χώρου στον οικισμό της Πλάκας στο νησί της Μήλου. Το οικόπεδο εντός του οποίου θα γίνει η ανάπλαση ανήκει στον Δήμο και στην υφιστάμενη κατάσταση παρατηρείται χωρίς καμία υποδομή. Το μεγαλύτερο μέρος του οικοπέδου χρησιμοποιείται από τους κατοίκους ως σημείο στάθμευσης αυτοκινήτων και μηχανημάτων, πολλές φορές με άτακτο τρόπο κυρίως λόγω της έλλειψης υποδομών. Το υπόλοιπο του οικοπέδου αποτελείται από έναν ελαιώνα ο οποίος έχει λάβει τον τίτλο "Πάρκο Ελληνο-Ιαπωνικής Φιλίας.

Η αναβάθμιση-ανάπλαση του οικοπέδου συμπεριλαμβάνει δύο τμήματα:

Α. την βιοκλιματική αναβάθμιση του χώρου στάθμευσης και

Β. την διαμόρφωση-ανάδειξη του χώρου του ελαιώνα που αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο στο πάρκο Ελληνο-Ιαπωνικής Φιλίας.

Το έργο θα καλύψει σημαντικές ελλείψεις που παρατηρούνται στον Δήμο όσον αφορά στο θέμα της στάθμευσης και στην αναβάθμιση του πάρκου. Στόχος είναι να δημιουργηθούν δύο λειτουργικοί χώροι πλησίον στο πνεύμα του τόπου, οι οποίοι θα αλληλεπιδρούν και θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των πολιτών, αλλά και των τουριστών που επισκέπτονται το νησί κάθε χρόνο.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στοχεύουν στη συνολική αναβάθμιση και ανάπλαση, με σκοπό να δημιουργηθούν χώροι ιδιαίτερης αισθητικής και περιβαλλοντικής αξίας. Στο πλαίσιο της μελέτης επιτυγχάνεται η βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής, η δημιουργία καλύτερων σύγχρονων συνθηκών διαβίωσης και άνεσης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, ο επαρκής χώρος στάθμευσης καθώς και η αξιοποίηση του πάρκου Ελληνο-Ιαπωνικής Φιλίας ως ένα τοπόσημο στην ευρύτερη περιοχή.

Εν κατακλείδι, το προτεινόμενο έργο αποτελεί την περιβαλλοντική, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση σημαντικών κοινόχρηστων χώρων του οικισμού της Πλάκας στο Δήμο της Μήλου, ενώ τα αναμενόμενα οφέλη από την αποπεράτωση του έργου είναι:

  1. Βελτίωση της ποιότητας ζωής
  2. Προσέλκυση και εξυπηρέτηση επισκεπτών
  3. Δημιουργία ασφαλούς και σύγχρονου χώρου αναψυχής.

Σημειώνεται δε, πως με δεδομένο ότι το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ανέρχεται σε 179.908,00€ ευρώ, ενώ το κόστος υλοποίησης του έργου έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 488.000,00 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό θα πρέπει να καλυφθεί με ίδιους πόρους του Δήμου

Πηγή: koinignomi.gr