Δήμος Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών [βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988), εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7, ΦΕΚ 4899/Β/06-11-2020 & εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. 426/ Α.Π.77233 13-11-2020], την 24η του μηνός Μαϊου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα-Τελικού Τακτοποιητικού του έργου: «Kατασκευή WC AMEA, ράμπα εξυπηρέτησης WC και μικρές διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου»

2.Λήψη απόφασης για παράταση δυνατότητας καταβολής τελών ελλιμενισμού με ποσοστό έκπτωσης έως 31/05/2021

3.Λήψη απόφασης για απαγόρευση ή μη, παραμονής Ε/Γ-Ο/Γ στον προβλήτα λιμένα Αδάμαντα κατά την διάρκεια της νύχτας

4.Ορισμός εκπροσώπου του Δ.Λ.Τ.Μ για παρακολούθηση της προγραμματικής συμβασης αποκομιδής απορριμμάτων μεταξύ Δήμου Μήλου και Δ.Λ.Τ.Μ

5.Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο Δ.Λ.Τ.

6.Λήψη απόφασης για απόδοση λογαριασμού από δημοτικό υπάλληλο για το με αριθ. 46/2021 ΧΕΠ προπληρωμής

7.Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον κ.Μπατζάκα Ζαχαρία

8.Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον κ.Καμακάρη Αντώνιο

9.Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον κ.Ψαθά Στυλιανό

10.Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον κ.Πετράκη Σπυρίδων

11.Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον κ.Βήχο Παναγιώτη

12.Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον κ.Κυπραίο Εμμανουήλ

13.Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην κ.Σούλη Αθηνά

14.Τροποποίηση της υπ’αριθ.18/2021 απόφασης Δ.Σ Δ.Λ.Τ.Μ

Μήλος, 14/05/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ