Δήμος Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών (βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7, ΦΕΚ 4899/Β/06-11-2020 και εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ.426/Α.Π77233 13-11-2020), την 1η του μηνός Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου που συνοδεύεται από κατασκευή έργου (τύπου ράμπας) στην κ. Σούλη Αθηνά.

Λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ’αριθ.14/2020 απόφασης του Δ.Σ του Δ.Λ.Τ.Μ περί παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον κ. Ψαθά Στυλιανό.

Λήψη απόφασης για αίτημα τοποθέτησης Off- site ATM της Τράπεζας Πειραιώς.

Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα με κατασκευή έργου στην IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.

Έγκριση πρακτικού κατανομής θέσεων ελλιμενισμού Αδάμαντα-Πολλωνίων για το 2021.

Έγκριση αποτελεσμάτων Εσόδων-Εξόδων Α,Β,Γ και Δ τριμήνου 2020 Δ.Λ.Τ.Μ