Δήμος Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988), εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7, ΦΕΚ 4899/Β/06-11-2020 & εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. 426/ Α.Π.77233 13-11-2020 ], την 29η του μηνός Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: 1Η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2021.

Θέμα 2ο: 1η υποχρεωτική αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2021.

Θέμα 3ο: Τροποποίηση της με αρ. 136 / 2020 ( ΑΔΑ 66Β4ΩΚΩ-0ΣΕ ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2021».

Θέμα 4ο: Ορισμός επιτροπής σφράγισης – αποσφράγισης καταστημάτων.

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για υπόδειξη χώρου που θα χρησιμοποιηθεί ως εργοτάξιο από τον ανάδοχο του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΥΤ ΜΗΛΟΥ».

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων ή / και στύλων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Μήλου.

Θέμα 7ο: Συζήτηση προτάσεων τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μήλου και τροποποίησή του.