Δήμος Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988), εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7, ΦΕΚ 4899/Β/06-11-2020 & εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. 426/ Α.Π.77233 13-11-2020 ], την 25η του μηνός Αυγούστου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2021.

Θέμα 2ο: Μίσθωση δημοτικής έκτασης για την εγκατάσταση Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας εντός ορίων Κοινότητας Πέρα Τριοβασάλου Δήμου Μήλου.

Θέμα 3ο: Νομιμοποίηση εκπροσώπων στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ (σχετ. οι διατάξεις του άρθρου 204 παρ. 6 του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης I»)» και λήψη απόφασης για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής τραπεζικής στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης περί ρυθμίσεων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους Δήμου Μήλου, από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.

Θέμα 5ο: Συζήτηση – ενημέρωση και λήψη απόφασης για την παραγωγή ντοκιμαντέρ με τίτλο «ΑΦΡΟΔΙΤΗ, Η ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ».