Δήμος Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988), εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7, ΦΕΚ 4899/Β/06-11-2020 & εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. 426/ Α.Π.77233 13-11-2020 ], την 23η του μηνός Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 23/06/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 19.00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4037/17-06-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Τροποποίηση της με αρ. 12 / 2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας ( όμοροι )».

Θέμα 2ο: Διερεύνηση ενδιαφέροντος για την παραλαβή εδαφοβελτιωτικού κόμποστ στο πλαίσιο του διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΗΛΟΥ».

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης παραχώρησης δημοτικών χώρων για πολιτιστικές δράσεις.

Θέμα 4ο: Συζήτηση και προτάσεις στελέχωσης Κέντρου Υγείας Μήλου.

Θέμα 5ο: Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση Χρυσούλη).

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης διάρκειας εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μήλου με την επωνυμία Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μήλου (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Μ.) βάσει της με αρ. 280/2017 απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ Ψ3Τ0ΩΚΩ-ΠΛΖ) (Τροποποίηση της 101/2020 απόφασης ΔΣ ΑΔΑ ΨΣΛΦΩΚΩ-29Θ) και αντίστοιχη οικονομική επιβάρυνση.