Δήμος Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 17η του μηνός Oκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ.

Θέμα 2ο: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΓΝΗ.

Θέμα 3ο: ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΓΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ.

Θέμα 4ο: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ.

Θέμα 5ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 131/2019 ( ΑΔΑ 6Φ72ΩΚΩ-ΚΙ5 ) ΑΠΟΦ. ΔΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΛΟΥ» 131/2019.

Θέμα 6ο: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ.

Θέμα 7ο: ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ, ΛΟΓΩ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΩΝ.

Θέμα 8ο: ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ.

Θέμα 9ο: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ Β2 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γκαγκάκης Απόστολος