Δήμος Μήλου

Καλείσθε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988), εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7, ΦΕΚ 4899/Β/06-11-2020 & εγκ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. 426/ Α.Π.77233 13-11-2020 ], την 03η του μηνός Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Ορισμός μέλους Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να συμμετάσχει στην τριμελή επιτροπή για τα Ετήσια Μητρώα Αρρένων έτους 2020.

Θέμα 2ο: Ορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας Δημάρχου και όσων κατείχαν αντίστοιχα αξιώματα καθώς και των εν ενεργεία Δημοτικών Συμβούλων, για το έτος 2021.

Θέμα 3ο : Ορισμός μελών Επιτροπής Αστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2021.

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου.

Θέμα 5ο: Έγκριση αποτελεσμάτων εσόδων – εξόδων δ΄ τριμήνου έτους 2020 Δήμου Μήλου.

Θέμα 6ο: Έγκριση Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης) Δήμου Μήλου & Νομικών του Προσώπων (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου & Γηροκομείο «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» Αντωνίου & Ελένης Λιλλή ή Ρίτσου).

Θέμα 7ο: Εκπροσώπηση Δήμου Μήλου στον Σύνδεσμο Ευρωπαϊκών Πόλεων Μυλόπετρας “Moleriae”.

Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης για τοποθέτηση κατόπτρων σε διάφορα σημεία του Δήμου Μήλου.

Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε διάφορα σημεία του Δήμου Μήλου.

Θέμα 10ο: Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Μήλου έτους 2021.

Θέμα 11ο: Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας ( όμοροι ).

Θέμα  12ο: Καθορισμός τμημάτων παραλιακών χώρων για δημοπράτηση της χρήσης τους (τροποποίηση της με αρ. 53 / 2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου).

Θέμα  13ο: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου Μήλου (υπόθεση απαλ. ΧΥΤΑ – αίτηση Κουρέλη Γ. – καθορισμός τιμής μονάδας).