Δήμος Μήλου

Ο Δήμος Μήλου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Μήλου, που εδρεύει στην Πλάκα, νήσου Μήλου, Ν. Κυκλάδων, και συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

paidikos epoxikoi kdap 2021

paidikos epoxikoi kdap 2021a

Διαβάστε και κατεβάστε ολόκληρη την προκήρυξη από εδώ...