Μήλος

Δήμος Μήλου

kanava-milos

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς στη Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου για τις ελλιπείς λιμενικές υποδομές στην προβλήτα της Κάναβας. Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥΣΧΕΔΑΣΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ αποφάσισε:

1.Για την προστασία του περιβάλλοντος το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου θα πρέπει να εκκινήσει άμεσα τις προβλεπόμενες διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης των λιμενικών υποδομών που υφίστανται στη θέση «Κάναβα» νήσου Μήλου, αρμοδιότητάς του.

2.Την επιβολή διοικητικού προστίμου στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου, σύμφωνα με: α)το άρθρο 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011 και ως ισχύει, β)το άρθρο 37 του Ν.4042/2012, γ)το άρθρο 15 της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, δ)το άρθρο 17 της Κ.Υ.Α. 13588/725/2006, ε)το άρθρο 12 του Π.Δ. 82/2004, και στ)το άρθρο 11 του Π.Δ.109/2004, συνολικά της τάξης των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, για διαπιστωθείσες παραβάσεις διατάξεων της εν ισχύ περιβαλλοντικής νομοθεσίας, με αποτέλεσμα την ρύπανση ή/και υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά την έννοια του Ν. 1650/86 ως ισχύει, Για την προστασία του περιβάλλοντος το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου θα πρέπει να εκκινήσει άμεσα τις προβλεπόμενες διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης των λιμενικών υποδομών που υφίστανται στη θέση «Κάναβα» νήσου Μήλου, αρμοδιότητάς του, επιμεριζόμενου ως εξής:

Α) Για την προκαλούμενη ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος από την ύπαρξη στο βόρειο μέρος του προβλήτα σωρών μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, σκουριασμένων μετάλλων (σκραπ), ξύλων και παλετών, διάφορων σπασμένων πλαστικών, πλαστικών τελάρων και δοχείων, διάφορων παλαιών ναυτιλιακών ειδών (σωσίβια, σχοινιά κλπ), παλαιών μεταλλικών βαρελιών κλπ. σε αχρηστία, τα οποία συγκαταλέγονται ως μη επικίνδυνα απόβλητα στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ ως ισχύει), κατά παράβαση των διατάξεων των Ν.1650/86 (ΦΕΚ160/Α/1986), Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012), Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/6.8.2001), Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003), και Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/5-3-2004), ως ισχύουν, πεντακόσια (500) ευρώ.

Β) Για την προκαλούμενη ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος στο βόρειο μέρος του προβλήτα, από την διαφυγή μεταχειρισμένων ορυκτελαίων στο έδαφος, τα οποία συγκαταλέγονται ως επικίνδυνα απόβλητα στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ ως ισχύει), ως αποτέλεσμα του εφαρμοζόμενου τρόπου προσωρινής αποθήκευσής τους, κατά παράβαση των διατάξεων των Ν.1650/86, Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/02-03-2004), της Κ.Υ.Α. 15388/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-2006) και Κ.Υ.Α. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006) ως ισχύουν, χίλια (1.000) ευρώ.

Γ) Για την κατ’ επανάληψη προκαλούμενη υποβάθμιση του περιβάλλοντος σχεδόν σε όλη την επιφάνεια του προβλήτα από διάσπαρτα υπολείμματα βιομηχανικών ορυκτών, ακόμη και εγγύς των τερματικών των μετώπων του προβλήτα, τα οποία φέρονται να συγκαταλέγονται ως μη επικίνδυνα απόβλητα στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ ως ισχύει) και τα οποία θεωρούνται παραγόμενα από τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες προγενέστερης φόρτωσης ορυκτών σε προσεγγίζοντα εμπορικά πλοία, με συνεπακόλουθο αποτέλεσμα όταν οι καιρικές συνθήκες το ευνοούν, να είναι δυνατή η πρόκληση από αυτά ανεξέλεγκτης αερομεταφερόμενης σκόνης στο θαλάσσιο και στο χερσαίο περιβάλλον ή/και η κατάληξη ποσοτήτων ορυκτών εντός της θάλασσας, δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.

Δ) Για την κατ’ εξακολούθηση λειτουργία του υπόψη λιμένα, από την κατασκευή του έως και σήμερα, χωρίς την προβλεπόμενη έκδοση ειδικών όρων και περιορισμών για την προστασία του περιβάλλοντος (Α.Ε.Π.Ο.), κατά παράβαση των διατάξεων των Ν.1650/86 και Ν.4014/2011 ως ισχύουν, έντεκα χιλιάδες πεντακόσια (11.500) ευρώ.

Για τις υπολειπόμενες κυρώσεις που αναφέρονται στους ελέγχους του ΚΕΠΠΕ (προσωρινή διακοπή λειτουργίας των λιμενικών εγκαταστάσεων) ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 του Ν.1650/86 περί δικαιώματος του αρμόδιου Υπουργού (ως αναλυτικότερα στο έγγραφο με αύξοντα αριθμό 36 της παρούσας απόφασης σε συνδυασμό με τα πρακτικά του ΚΕΠΠΕ, ιδιαίτερα το 3ο εξ αυτών, έγγραφο με αύξοντα αριθμό 34 της παρούσας απόφασης). Τόσο ο Υπουργός Υ.Π.ΕΝ., όσο και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου επιβάλλεται να ενημερωθούν πλήρως, με την αποστολή του συνόλου των στοιχείων από την υπηρεσία.

Η είσπραξη του ανωτέρου διοικητικού προστίμου θα γίνει από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών (Δ.Ο.Υ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ως ισχύει.

Το ανωτέρω διοικητικό πρόστιμο βεβαιώνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.: α)κατά 50% στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 3517 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/12-10-2010) υπέρ «Πράσινου Ταμείου»» (πρώην ΕΤΕΡΠΣ), και β)κατά 50% στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 64059 υπέρ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 31404/05 (ΦΕΚ 868/Β/2005) και του Ν. 3852/2010.

Μετά την πληρωμή του ανωτέρω διοικητικού προστίμου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., να προσκομισθεί στο Γραφείο Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Μήλου της Π.Ν. Αιγαίου το σχετικό διπλότυπο είσπραξης σε πρωτότυπο. Σε αρνητική περίπτωση εντός 60 ημερών από την επίδοση της παρούσας, το Γραφείο Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Μήλου της Π.Ν. Αιγαίου θα προβεί στη βεβαίωση του προστίμου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (έκδοση χρηματικού καταλόγου) για αναγκαστική είσπραξη.

Κατά της παρούσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 ως ισχύει, το Δημοτικό λιμενικό Ταμείο Μήλου έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της, την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ή στα τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας (άρθρο 53 του Ν. 3900/2010 ΦΕΚ 213/Α/17-12-2010 και άρθρο 66 του Κ.Δ.Δ.).

Τυχόν προσφυγή υποχρεούται το Δημοτικό λιμενικό Ταμείο Μήλου να κοινοποιήσει στο Γραφείο Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Μήλου της Π.Ν. Αιγαίου το αργότερο 15 μέρες από την κατάθεση της, όπως και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο (π.χ. τυχόν Αίτηση ή Απόφαση προσωρινής αναστολής εκτέλεσης της επιβολής προστίμου, τυχόν Απόφαση εκδίκασης της υπόθεσης κλπ).

Αναλυτικά η απόφαση...

sthrixte

Δημοφιλή

 • Όλες οι μεγάλες προσφορές στο Alfa Market Μήλου από 6 έως 12 Μαΐου! +

  Στο Alfa Market Μήλου στον Τριοβάσαλο οι Προσφορές δεν σταματούν κάθε μέρα! Κάθε μέρα ενημερώνουμε την σελίδα με τις νέες Περισσότερα
 • Νέα live web camera στη Μήλο από το λιμάνι του Αδάμαντα +

  Η Forecast Weather Greece ανακοινώνει ότι βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει την νέα κάμερα στο λιμάνι της Μήλου. «Είμαστε Περισσότερα
 • Δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στις Κυκλάδες... +

  Ο φόβος της διασποράς επιβεβαιώθηκε… Και μερικές ημέρες πριν από το άνοιγμα των διεθνών αεροδρομίων καλό είναι να το σκεφτούμε Περισσότερα
 • Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στις Κυκλάδες! +

  Δεκατρία (13) νέα κρούσματα καταγράφηκαν και ένας καταγεγραμμένος θάνατος είναι ο απολογισμός από την πανδημία του κορονοϊού στην χώρα μας Περισσότερα
 • Νέος δήμαρχος Μήλου ο Μανώλης Μικέλης με σαρωτική νίκη! +

  Η Μήλος αποφάσισε να γυρίσει σελίδα και με ποσοστό 60,72%, να εμπιστευτεί ως νέο της δήμαρχο τον επικεφαλή του συνδυασμού Περισσότερα
 • Αυτοψία των «Μηλέικων Νέων» στην παραλία της Αχιβαδόλιμνης. (PHOTOS) +

  Μεγάλος ντόρος έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες μετά την καταγγελία για αλλοίωση φυσικού τοπίου στην παραλία της Χιβαδόλιμνης στη Μήλο. Περισσότερα
 • Αιφνίδιος θάνατος 65χρονης γυναίκας στη Μήλο +

  Θλίψη έχει προκαλέσει στη Μηλέικη κοινωνία ο αιφνίδιος θάνατος 65χρονης γυναίκας. Η άτυχη συμπολίτης μας μεταφέρθηκε την Κυριακή 14 Μαρτίου Περισσότερα
 • Ηλίας Αποστολόπουλος – Επιστολή παραίτησης από το Κέντρο Υγείας Μήλου! +

  Την παραίτηση του υπέβαλε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου ο επί σειρά ετών ιατρός του Κέντρου Υγείας Μήλου Ηλίας Αποστολόπουλος. Στην Περισσότερα
 • Θανάτωσαν με φόλες δεκάδες γατάκια στην Κίμωλο – Σκληρές εικόνες +

  Θλίψη και οργή προκαλούν οι εικόνες και η είδηση από την γειτονική μας Κίμωλο με τις δεκάδες θανατώσεις από δηλητηρίαση Περισσότερα
 • Κέλλυ Κωστούλια: Η Οχιά της Μήλου «ξύπνησε» (VIDEO) +

  Η οχιά της Μήλου «ξύπνησε» με άγριες διαθέσεις και όπως έκανε γνωστό μέσω ανάρτησης του στα social media ο επιστημονικός Περισσότερα
 • 1
 • 2